„Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach”

28.06.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego  zawarto umowę o dofinansowaniu, ze środków Unii Europejskiej, projektu Gminy Skoki pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach”.  
Wartość przyznanej dotacji to 716.589,67 zł.

Gmina Skoki, dzięki członkostwu w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań, mogła ubiegać się o dofinansowanie w/w zadania ze środków Unii Europejskiej, przeznaczonych na tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) , w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie Metropolia Poznań pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) w rozdysponowaniu przedmiotowych środków finansowych.

Termomodernizacja budynku urzędu w Skokach realizowana będzie w latach 2017-2018 i swym zakresem obejmie:
– docieplenie: ścian zewnętrznych, ścian piwnic, stropodachu niewentylowanego;
– wymiana starych drzwi i okien;
– wymianę instalacji c.o.;
– wymianę dwóch kotłów  węglowych na jeden kocioł  gazowy;
– usprawnienie wentylacji mechanicznej poprzez montaż rekuperatorów  ciepła.

Dodatkowo budynek urzędu rozbudowany zostanie  o hol wejściowy wraz z podestem i pochylnią dla wózków inwalidzkich.

Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie korzyści środowiskowych. Zwiększenie termoizolacyjności budynku, poprzez zmniejszenie utraty ciepła przez przegrody, wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej budynku i zmniejszy zapotrzebowanie na energię potrzebną do jego ogrzania. Zmiana źródła ciepła z węgla na gaz ziemny wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.


Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”

Gmina Skoki i Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji  Małego Inżyniera z Poznania  realizują projekt pn.: „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”, nr RPWP.08.01.02-30-0132/16, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Okres realizacji projektu: 1.09.2017 r. – 31.08.2019 r.

Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach (305 osób, tj. 5 nauczycieli (w tym 4 kobiety) i 300 uczniów (w tym 150 kobiet)).

Zgodnie z jego założeniami do 31.08.2019 r. 210 uczniów (105K) w/w szkoły zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 5(4K) nauczycieli zdobędzie kompetencje, szkoła doposaży i wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

A. zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy:

 1. ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZO-DYDAKTYCZNE z języka angielskiego;
 2. SPOTKANIE Z KRÓLOWĄ – matematyka w ujęciu praktycznym;
 3. MATEMATYCZNE GRY i ZABAWY;
 4. ZAJECIA PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNE – zajęcia z przyrody prowadzone metodą eksperymentu;
 5. JĘZYK ANGIELSKI;
 6. MATEMATYKA W GRACH;
 7. PROJEKT EDUKACYJNY – realizacja przedsięwzięcia na rzecz społeczności szkolnej o charakterze interdyscyplinarnym (dziedziny przyrodnicze, ekologia, ekspresja sceniczna), związanym z ochroną przyrody;
 8. WARSZTATY KONSTRUKTORSKIE;
 9. LABORATORIUM EKSPERYMENTÓW;
 10. KOŁO MIŁOŚNIKÓW NAUKI;
 11. WYCIECZKI EDUKACYJNE.

B) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu;

C) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

Zakres merytoryczny projektu obejmuje wykorzystanie, pozytywnie zwalidowanego, programu nauczania stworzonego w ramach projektu innowacyjnego pt.: „Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 SP”, w ramach PO KL 2007-2013.

Projekt w całości rozliczany ryczałtowo.
Wartość projektu: 422 719,50 zł
Wkład własny niefinansowy w formie wynajmu sal: 26 820,00 zł
Dofinansowanie UE: 359 311,57 zł


„Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ulicy Antoniewskiej w Skokach”

Gmina Skoki, za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Dolina Wełny”, pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”.

Dofinansowanie pozyskano w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach przedmiotowego zadania, na działce nr 818/3 przy ul. Antoniewskiej w Skokach,  wybudowane zostanie miejsce rekreacyjne mające charakter przestrzeni publicznej przeznaczonej do rekreacji czynnej i biernej dla różnych grup wiekowych.

Wykonane zostaną:
– plac do ćwiczeń na urządzeniach sprawnościowych siłowni zewnętrznej;
– treningowe boisko do piłki nożnej  o wymiarach 33,60m x 21,0m i nawierzchni trawiastej, wyposażone w dwie bramki do piłki nożnej dla młodzieży, typu Junior, o wymiarach 5,0m x 2,0m;
– wokół całego terenu zaprojektowano tor wrotkarski o nawierzchni asfaltowej koloru czerwonego, szerokości 2,5m i długości 225,0m;
– ciągi piesze z o szerokości 2,5m oraz 1,5m;
– zieleń;
– mała architektura (ławki – szt. 5 szt.; kosze na śmieci – 5 szt.; stojaki rowerowe – 4 szt.; – oświetlenie LED (6 kpl.).

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej oraz poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Skoki.

Okres realizacji zadania: 2018 r.
Wartość zdania: 324 712,05 zł
Dotacja: 168 930,00 zł
Wkład własny: 155.782,05 zł

Zobacz artykuł https://www.gmina-skoki.pl/news/others/134962-nowe-oblicze-kisowni/


„Gimnazjalista z Pasją – kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych”

Urząd Miasta Poznania w porozumieniu z Gminą Skoki oraz z pozostałymi Gminami nalężącymi do Stowarzyszenia Metropolia Poznań, realizuje projekt pn.: „Gimnazjalista z Pasją – kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych”, nr RPWP.08.01.04-30-0001/16-00.

Projekt  dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ze środków przeznaczonych na tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Dotację pozyskano za pośrednictwem Stowarzyszenia Metropolia Poznań, które pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w rozdysponowaniu środków przeznaczonych na ZIT.

Okres realizacji projektu: do 31.10.2019 r.

Projekt skierowany jest do społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej 80 szkół gimnazjalnych (podstawowych), których ogranymi prowadzącymi są 22 jednostki samorządu terytorialnego z obszaru MOF Poznania.

W ramach projektu wsparciem w latach szkolnych 2017/18 i 2018/19 zostanie objętych łącznie 4.000 uczniów ze szkół, w tym: 4000 uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 1580 uczniów w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych, 110 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 480 nauczycieli, w tym 180 w zakresie studiów podyplomowych i co najmniej 300 w zakresie szkoleń i kursów specjalistycznych wspomagających ich warsztat pracy.

Projekt został opracowany na podstawie diagnozy odnoszącej się do potrzeb każdej z 80 szkół i odpowiada na następujące problemy:

 • niskie kompetycje kluczowe przejawiające się niskimi wynikami egzaminów gimnazjalnych z co najmniej jednego przedmiotu;
 • problemy w dokonywaniu odpowiednich/właściwych wyborów dalszej ścieżki edukacyjnej;
 • niedostateczne kompetencje kadry w zakresie prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, przedmiotowych, rozwojowych i pracy z uczniami zdolnymii z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • niedostateczny poziom wyposażenia pracowni przyrodniczych i matematycznych tych szkół.

W ramach projektu przewidziano do realizacji zadania:

 • KLASA z pasją, czyli wyposażenie pracowni szkolnych
 • UCZEŃ z pasją, czyli rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów
 • NAUCZANIE z pasją, czyli indywidualizacja pracy z uczniami
 • NAUCZYCIEL z pasją, czyli wsparcie kadry pedagogicznej
 • Doradztwo KARIER – doradztwo zawodowe dla uczniów

„Budowa budynku komunalnego w Skokach”

Gmina Skoki pozyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego  na budowę budynku komunalnego przy ul. Topolowej w Skokach.

W wyniku inwestycji powstanie budynek z 12 lokalami mieszkalnymi, o łącznej powierzchni użytkowej 606,76 m2.
Ogólny koszt inwestycji: 2.088.880 zł
Dotacja (35%):731.108 zł
Wkład własny (65%):1.357.772 zł