Walne_Zgromadzenie_TPPW_Koo_Skoki

W piątek, 18 lutego br. członkowie działającego pod przewodnictwem Krzysztofa Jachny, skockiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego podsumowali  swą działalności za lata 2007 – 2011. Nasze Koło liczy aktualnie 68 członków, których działalność koncentruje się na przypominaniu wydarzeń historycznych związanych z powrotem Wielkopolski do Macierzy, którą była powstała po 123 latach niewoli Wolna Polska oraz na zachowaniu pamięci o skockich uczestnikach Powstania.

O wyżej wymienionych działaniach uczestnikom zebrania przypomniało przedstawione przez członków Zarządu: Iwonę Migasiewicz i Dorotę Mrozińską sprawozdanie z działalności Zarządu Koła, który to Zarząd w rezultacie głosowania zyskał 100% absolutorium.

Przedstawione sprawozdanie ujawniło min co następuje:

Początek działalności Skoczan w zakresie upowszechniania pamięci o Powstaniu Wielkopolskim datuje się już od czerwca 2003 roku, gdy powstała grupa założycielska przyszłego Towarzystwa.  Dzięki jej zaangażowaniu i poparciu wielu mieszkańców i instytucji, już w dniu 27 grudnia 2003 roku na bramie cmentarza parafialnego w Skokach odsłonięto tablicę pamiątkową, na której znalazły się nazwiska 44 powstańców, których groby zachowały się do czasów współczesnych na tym cmentarzu. Na tablicy umieszczono też nazwiska Brunona Klewenhagena i Andrzeja Kłosowskiego, powstańców którzy zginęli w hitlerowskich obozach zagłady, a skocki cmentarz stał się symbolicznym miejscem ich pochówku.

Koło, od chwili swego powstania prowadziło też aktywne przygotowania do uroczystych obchodów 90-tej rocznicy wybuchu powstania. W ich ramach m.in. apelowano do mieszkańców o zgłaszanie związanych z Ziemią Skocką powstańców wielkopolskich, których dane umknęły pomysłodawcom tablicy z roku 2003. W rezultacie w dniu 27.12.2008 r., w 90 rocznicę wybuchu powstania w godzinach wieczornych w kościele pw. św. Piotra i Pawła odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i Powstańców Wielkopolskich z Ziemi Skockiej. Po mszy św., jej uczestnicy udali się pod bramę cmentarza, na murze której obok tablicy z 2003 r. odsłonięto tablicę z 31 nazwiskami uczestników powstania z Gminy Skoki, niezależnie od miejsca ich spoczynku oraz z nazwiskami 5 powstańców pochodzących z innych regionów, których krewni osiedlili się w Skokach i tu pielęgnują powstańczą pamięć o nich.

W pierwszych dniach 2009 r. do Skoków dotarła informacja, że w zbiorach rodzinnych mieszkanki Poznania pani Marii Tutak, siostrzenicy skockiego powstańca Stanisława Szeręgowskiego, zachował się sztandar skockich powstańców, który towarzyszył im w chwili wyruszania do walki z pruskim zaborcą. Sztandar ten pani Maria przekazała we władanie Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu. Po jego renowacji i uzupełnieniu w drzewce, puszkę z orłem wielkopolskim oraz wstęgi z kokardą i szarfy pocztu sztandarowego, sfinansowanych z ofiar wielu Skoczan, w trakcie rocznicowej, uroczystej mszy świętej w dniu 27.12.2009 r. księża: proboszcz Karol Kaczor i syn powstańca wielkopolskiego ks. Bronisław Sobkowiak dokonali ponownego poświęcenia sztandaru. Zgodnie z życzeniem ofiarodawczyni sztandar ten przechowywany w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, jest użyczany pocztowi sztandarowemu Towarzystwa i uczestniczy we wszystkich uroczystościach państwowych, samorządowych i kościelnych na terenie Gminy Skoki.

Towarzystwo kontynuuje też zbieranie danych o udziale Skoczan w powstaniu i myśli o upamiętnieniu kolejnych jego uczestników, tak jak dotychczas na bramie cmentarnej.

Zarząd Towarzystwa udzielał również pomocy organizacyjnej rodzinom, które wyrażały chęć umieszczenia pamiątkowej tablicy na mogile pochowanego w niej powstańca oraz inicjował zamieszczanie w prasie lokalnej informacji o bohaterskich powstańcach i o uroczystościach im poświęconych.

wyrnieniaDziałalność Zarządu, jak i całego Koła, znalazła też uznanie w oczach Zarządu Wielkopolskiego i Zarządu Głównego Towarzystwa, a wyraz tego zarówno głosem w dyskusji jak i wręczeniem medali i dyplomów – podziękowań, dał wyraz uczestniczący w zebraniu prezes Zarządu Wielkopolskiego i członek Zarządu Głównego Towarzystwa Andrzej Szymankiewicz.

Medale „Wierni Tradycji” przyznane przez Zarząd Główny Towarzystwa otrzymali: pani Maria Tutak i pan Krzysztof Jachna, a dyplomami – podziękowaniami za szczególne zaangażowanie w upowszechnianiu pamięci i tradycji o Powstaniu Wielkopolskim obdarowani zostali:

Dorota Mrozińska, Jan Cibail, Krystyna Rzepczyk, Wojciech Glinkiewicz, Stanisław Kinal, Franciszek Baranowski, Paweł Kiełczewski, Anna Kujawa, Iwona Migasiewicz, Michał Kołpowski , Anna Jachna, Tadeusz Jerzak, Danuta Kiełczewska, Wacław Kiełczewski, Alina Kucharska, Wojciech Krupecki, Sylwia Świdzińska Jachna i Krzysztof Migasiewicz.

Z kolei uczestnicy zebrania uchwalili plan pracy na lata 2011-2015 oraz dokonali wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które ukonstytuowały się w następującym składzie:

  • Zarząd Koła: prezes – Krzysztof Jachna, wice prezesi – Iwona Migasiewicz i Anna Kujawa, skarbnik – Jan Cibail, sekretarz – Paweł Kiełczewski, członek zarządu, koordynator ds. kontaktów ze szkołami – Dorota Mrozińska oraz członkowie Zarządu: Wojciech Glinkiewicz, Michał Kołpowski, Stanisław Kinal i Franciszek Baranowski.
  • Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Edmund Lubawy oraz członkowie: Jan Babrakowski i Tadeusz Jerzak.

Zebranie Koła w dniu 18 lutego br. zakończyło się uroczystym spotkaniem świąteczno – noworocznym członków i uczestniczących w nim gości.

Edmund Lubawy