W trakcie kontroli prowadzonych przez organ kontrolujący, właściciel zobowiązany jest udokumentować wykonanie obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  przez okazanie umowy oraz dowodów płacenia za usługę.

        Oznacza to, że musi przechowywać umowę i dowody płacenia za wywóz nieczystości ciekłych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponad to każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub wydaniem decyzji administracyjnej.


Przypominamy, iż zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:
    • za brak umowy oraz potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właściciel nieruchomości podlega karze grzywny nawet do 5000zł.

  • za brak umowy nakładany jest na właściciela mandat karny w wysokości do 500 ,
  • za brak potwierdzeń opróżniania zbiornika bezodpływowego/przydomowych oczyszczalni ścieków mandat w wysokości do 500 zł.

        W wydanej z urzędu decyzji administracyjnej ustalony zostanie: obowiązek opróżnienia zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, wysokość opłaty, termin jej uiszczenia, a także  sposób i terminy udostępniania zbiorników  lub osadników w celu ich opróżniania  (art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku   w gminach).

        Decyzja zostanie wydana na okres 1 roku i ulegnie przedłużeniu  na kolejny okres,  jeśli właściciel nieruchomości nie  przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.