XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 17. sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wybór sekretarza obrad (PDF)
 2. Wprowadzenie pod obrady sesji w punkcie 6.11) Projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej (PDF)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiana w uchwale budżetowej na rok 2020 (PDF)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2020-2036 (PDF)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu (PDF)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PDF)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki (PDF)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (PDF)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami (PDF)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (PDF)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (PDF)
 12. Przyjęcie wniosku radnego Leszka Gronowicza w sprawie zapisu w uchwale w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (PDF)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (PDF)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej (PDF)