V sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 5. sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wybór sekretarza obrad – radny Marian Gruszka (PDF)
 2. Za pozytywnym zaopiniowaniem rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do uwagi nr 1 złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo (PDF)
 3. Za pozytywnym zaopiniowaniem rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do uwagi nr 2 złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo (PDF)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo (PDF)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miasta Skoki (PDF)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (PDF)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (PDF)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty (PDF)
 9. Podjęcie uchwaly w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Skoki na 2020 roku (PDF)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Polnej, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (PDF)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Skokach przy ul. Leśnej (PDF)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Skoki (PDF)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Skoki (PDF)