Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, 30 września były przedmiotem dyskusji  zorganizowanego przez Burmistrza spotkania z mieszkańcami.

Wprowadzeniu do dyskusji w poszczególnych tematach służyły wystąpienia zaproszonych przez Burmistrza przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych na terenie Gminy  za te zagadnienia, a więc Kierownika Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Skokach starszego aspiranta Piotra Rojtka oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach Roberta Rogalińskiego.

Omówienie spraw związanych z bezpieczeństwem na terenie Gminy Skoki Piotr Rojtek rozpoczął od przedstawienia zasad funkcjonowania w Internecie Krajowej Mapy Bezpieczeństwa obejmującej również obszar powiatu wągrowieckiego i teren Gminy Skoki. Na mapie tej każdy widzący zagrożenie dla bezpieczeństwa, np. przekroczenie szybkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, akty wandalizmu itd. może zaznaczyć to zagrożenie. Wówczas na mapie pojawi się punkt zielony, który zmobilizuje policję do objęcia tego miejsca wzmożoną kontrolą przez okres 5 dni. W tym czasie na mapie pojawi się punkt koloru żółtego. Jeśli zgłoszone zagrożenie się  potwierdzi  punkt  ten zmieni kolor na czerwony a w przypadku braku potwierdzenia zostanie usunięty z mapy.

W trakcie dyskusji uczestnicy zadawali pytania i zgłaszali sprawy, które ich zdaniem wymagają zmiany i usprawnień, min jazdy rowerem przez dorosłych oraz dzieci po chodniku, niebezpiecznego-  z uwagi na parkujące na ul Jana Pawła II samochody- wjazdu z ulicy Parkowej na ulicę Jana Pawła II, utrudniającego korzystanie z drogi- zdaniem zgłaszających niepotrzebnego – zakazu zatrzymywania się pojazdów na poboczu ulicy Wągrowieckiej i niewłaściwego uregulowanie świateł regulujących ruch na skrzyżowaniu ulic przy figurze Świętego Jana oraz organizacji ruchu przy obiektach szkolnych na ul Rogozińskiej. Postulowano też o ograniczenie na trasie przelotowej przez miasto szybkości ruchu  dla samochodów  ciężarowych do 30 km na godzinę.

Wszystkie poruszone sprawy zostały wyjaśniane przez Burmistrza oraz przez  referującego, który poprzez Komendę Powiatową Policji  przyrzekł ich przekazanie do właściwych Zarządów  Dróg.

Stan opieki społecznej oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na zadania finansowane z budżetu Państwa oraz zadnia obciążające budżet Gminy omówił Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Robert Rogaliński. Z jego wystąpienia wynikało, że koszt zadań realizowanych obecnie przez 14 pracowników Ośrodka z każdym rokiem wzrasta, a planowany w budżecie na rok 2016 łączny koszt ich realizacji wyniesie 9.034.852 zł.

Na realizację zadań Ośrodka w I półroczu br wydatkowano 4.817.531 zł, w tym min na:
– dożywianie 266 dzieci: 108.939 zł;
– świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 94 świadczeniobiorców: 226.940 zł;
– świadczenia rodzinne obejmujące; zasiłki rodzinne, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie oraz zasiłki dla opiekunów: 1.470.891 zł;
– pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych: 10.296 zł;
– świadczenia wychowawcze – 500 + wypłacane od 1 kwietnia 2016 r. – dla 1138 dzieci: 1.702.358 zł;
– pomoc społeczną:
– zasiłki stałe dla 48 osób: 140.057 zł;
– zasiłki okresowe : 39.227 zł;
– zasiłki celowe: 53.251 zł;
– za pobyt 13 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej: 169.210 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje i realizuje też prace społecznie użyteczne, prowadzi Świetlicę Terapeutyczną,  organizuje pracę Zespołu Interdyscyplinarnego, wydaje Karty Dużej Rodziny, przeprowadza wywiady alimentacyjne i wszelkie wywiady poprzedzające przyznanie uprzednio wymienionych świadczeń.

W ramach realizacji swych zadań Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z instytucjami, które działają na rzecz rodziny i dziecka oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej: sądami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Policją, Poradnią Leczenia Uzależnień, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, zakładami karnymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Domami Pomocy Społecznej, szkołami, organizacjami pozarządowymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej, szpitalami, Ośrodkami Interwencji Kryzysowej, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym i innymi instytucjami, które zgodnie z posiadanymi kompetencjami mogą pomóc w rozwiązywaniu sytuacji problemowej.

Omówioną informację na bieżąco uzupełniał Burmistrz, który też wraz z referującym temat odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania.

 

Edmund Lubawy