23 listopada 2015 gmina Skoki za­warła Po­ro­zu­mie­nie Part­ner­skie z Wo­je­wódz­twem Wiel­ko­pol­skim, któ­rego ce­lem jest re­ali­za­cja Pro­gramu „Wiel­ko­pol­ska Karta Ro­dziny” wprowa­dzo­nego uchwałą  Nr 4705/2014 Za­rządu Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego z dnia 29 maja 2014

Ce­lami wpro­wa­dze­nia Pro­gramu „Wiel­ko­pol­ska Karta Ro­dziny” są m.in.:

  • pro­mo­wa­nie po­zy­tyw­nego wi­ze­runku i mo­delu ro­dziny wie­lo­dziet­nej,
  • wspie­ra­nie ro­dzin wie­lo­dziet­nych,
  • bu­do­wa­nie przy­chyl­nego ro­dzi­nom wie­lo­dziet­nym kli­matu lo­kal­nego sprzy­ja­ją­cego po­dej­mo­wa­niu ko­rzyst­nych de­mo­gra­ficz­nie de­cy­zji.

Adresatami działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” są rodziny 3+ z województwa wielkopolskiego.

Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana jest rodzicom/opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci i dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty, która jest dostępna na stronie:

www.rops.poznan.pl/program-wielkopolska-karta-rodziny-1.html

Dokumenty niezbędne do uzyskania Wielkopolskiej Karty Rodziny

  1. Wypełniony wniosek o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny/Wydanie duplikatu Wielkopolskiej Karty Rodziny,
  2. Oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty,    w szczególności:

– w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

– w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

– w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki  w danej placówce;

– w przypadku osoby niepełnosprawnej – orzeczenie o niepełnosprawności;

– Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

  1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach ul. Ciastowicza 11
tel. 61 8925 827
Osoba do kontaktu: Robert Rogaliński

Za­chę­camy ro­dziny wie­lo­dzietne do przy­stą­pie­nia do Pro­gramu.