Przyznana dotacja w kwocie 6.102.745 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozwoli sfinansować Gminie Skoki, przebudowę dróg i budowę chodników na ulicy Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach.

Osiedle „Rakojedzkie” zdj. K. Stefaniak

W celu wyboru wykonawcy robót, zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu. Otwarcie ofert przetargowych składanych przez potencjalnych wykonawców zaplanowano na dzień 9 lutego br.

Cały zakres prac do wykonania został szczegółowo opisany w sporządzonej dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do ogłoszonego przetargu.

Na wszystkich wymienionych ulicach, których łączna długość wynosi ok. 2 km planowane jest wykonanie:

  • nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni drogi, grubości 4 cm, po wcześniejszym sfrezowaniu starego asfaltu średniej grubości 2 cm na pow. ok. 11.800m2,
  • nawierzchni bitumicznej drogi wraz z podbudową o długości ok. 150m na gruntowym odcinku ul. Poprzecznej wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej,
  • chodników z kostki betonowej po obu stronach jezdni na pow. ok. 4.400m2 (istniejące na osiedlu stare chodniki zostaną zdemontowane),
  • wjazdów na posesje z kostki betonowej do granicy działki o pow. ok.3.600m2,
  • terenów utwardzonych kostką chłonną Eko Domino na pow. ok. 570m2,
  • humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych na pow. ok. 3.000m2,

Dodatkowo na całym osiedlu nastąpi wymiana istniejących progów zwalniających na podwyższenia z kostki betonowej, powstanie kilkanaście przejść dla pieszych tzw. sugerowanych oraz wymiana zniszczonych włazów studni kanalizacyjnych i telefonicznych. Również nastąpi uzupełnienie i wymiana oznakowania  pionowego, zgodnie z opracowanym projektem stałej organizacji ruchu.

Wyznaczony czas na wykonanie wszystkich prac drogowych to 300 dni licząc od daty zawarcia umowy z wykonawcą. W praktyce oznacza to, że jeszcze w tym roku winno nastąpić zakończenie całej inwestycji. 

Szacuje się, że przyznana dotacja winna sfinansować zadanie w 95 %. Pozostałe 5 % wartości przedsięwzięcia  stanowić będą środki własne Gminy Skoki.

O wyborze wykonawcy robót i postępie prac będziemy informowali na bieżąco.