5 października nastąpił odbiór inwestycji budowy I etapu obwodnicy Skoków od ulicy Polnej.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin z natury w trakcie budowy przez inspektorów nadzoru z poszczególnych branż, którzy reprezentują interesy gminy Skoki oraz przedstawionych dokumentów, komisja orzekła, że obiekt został wykonany zgodnie z warunkami przetargu i zawartej umowy. W odbiorze zadania brał udział także burmistrz Tadeusz Kłos.

Odbiór inwestycji nastąpił dwa miesiące wcześniej, niż zakładała umowa. Główny wykonawca budowy ulicy Polnej w Skokach, firma WANT Sp. z o.o. z Tczewa, powiadomiła 27 września gminę Skoki o zakończeniu robót.

Głównym i najważniejszym elementem była budowa mostu na rzece Małej Wełnie w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu kolejowego. Most ten jest konstrukcji metalowej z blachy falistej, posadowiony pośrednio na palach fundamentowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Szerokość mostu wynosi 17m a długość całkowita to ok .23m.  

Dno rzeki pod obiektem i w bezpośrednim sąsiedztwie zostało utwardzone materacem siatkowym wypełnionym kamieniem tzw. materace gabionowe na pow. ok. 300m2.

Ten najważniejszy i kosztowny element budowy ulicy Polnej, został całkowicie zakończony, co oznacza, że kolejny etap budowy wymaga tylko ułożenia nawierzchni asfaltowej. Budowniczym mostu był główny wykonawca tj. firma WANT sp. z o.o. 

Oprócz mostu wybudowano także drogę technologiczną, która umożliwiła fizyczny dojazd, ciężkich pojazdów do budowy mostu.

Wykonany nasyp ziemny, będzie stanowił docelowo nowe połączenie ulicy Polnej z drogą wojewódzką nr 196, na której zostanie wybudowana w kolejnym etapie, nawierzchnia drogi i ścieżki pieszo- rowerowej o długości ok. 1,5 km.

Obecnie droga ta została utwardzona kruszywem kamiennym. Przydrożne rowy zostały w części wyłożone płytami ażurowymi oraz obsypane humusem i obsiane trawą. Ten zakres robót, został wykonany przez podwykonawcę zadania, którą była firma Wykonawstwo, Projekty i Nadzór „WPN”  Maciej Stasiak z Chodzieży.

W pasie nowej drogi były ustawione dwa słupy energetyczne, które zostały przeniesione w nową lokalizację.

Pewną nowością na tej budowie jest wykonany nasyp przeciążeniowy. Są to usypane i uformowane z gruntu w dwóch fragmentach nasypy ziemne o wysokości 2 m, na całej szerokości projektowanej drogi i ścieżki. Łączna długość nasypów wynosi ok. 100 m. Celem ich wykonania jest scalenie i umocnienie gruntów organicznych, które występują przy korycie rzeki w pasie przyszłej drogi i ścieżki pieszo – rowerowej.

To fizyczne przeciążenie terenu ma za zadanie wycisnąć z porów gruntu wodę, co przyśpieszy osiadanie terenu. Wykonane nasypy będą monitorowane geodezyjnie w okresach miesięcznych wskazując faktyczne ich osiadanie.

Planowany czas zalegania nasypów to okres minimum 4 miesięcy. Po tym terminie będzie opracowany raport z weryfikacji wyników monitoringu, na podstawie, którego projektant określi dalszy sposób realizacji kolejnego zakresu budowy. Wykonany nasyp ziemny rzecz jasna stanowi budowlę tymczasową, która zostanie zdemontowana przed kolejnym etapem robót.

Realizacja tego zadania możliwa była po otrzymaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych w kwocie 10.000.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Udział własny gminy Skoki w tym zadaniu wyniósł 2.509.100 zł.  

Obecnie wykonany zakres robót uniemożliwia fizycznie przejazd nowym ciągiem komunikacyjnym, w szczególności barierę stanowią wykonane w bezpośrednim sąsiedztwie mostu nasypy przeciążeniowe.

Co dalej? 

Kolejny etapy (etapy) budowy będą obejmowały:

  • położenie nawierzchni asfaltowej drogi i ścieżki rowerowej,
  • oświetlenia drogowego całego ciągu komunikacyjnego,
  • budowę kanalizacji deszczowej i licznych elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • przebudowę istniejącego przejazdu kolejowego od strony drogi wojewódzkiej nr 196, który jest za wąski do parametrów nowej drogi.

Szacowany koszt tych prac to kolejne 10 mln zł. Na zakończenie całej budowy jesteśmy w posiadaniu pełnej dokumentacji projektowej. 

Mając na uwadze pilną potrzebę zakończenia inwestycji, co umożliwi skrócenie wyjazdu w kierunku Poznania oraz odciążenia centrum miasta gmina Skoki, złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie drugiego etapu budowy z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8. Na tą chwilę nie posiadamy informacji o wynikach konkursu. Przyznanie dofinansowania jest kluczowe  dla ogłoszenia kolejnego przetargu i zakończenia budowy.