20 lipca 2023 ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka”. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 3 oferty.

Najniższą cenę (1.196 965,28 zł brutto) zaproponowała firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o ze Żnina, z którą 24 sierpnia 2023 podpisano umowę na realizację inwestycji.

Prace obejma wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi na długości 995 m, szerokości 5m i grubości 10 cm składającej się z:

  • warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
  • warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 6 cm,
  • podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości 20 cm,warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem RM = 1,5 MP grubości 10 cm,
  • utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości 10 cm na szerokości 0,5m.

Zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, zadanie zostanie zrealizowane do 13 października 2023 r. 

Gmina Skoki pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego 296 250,00 zł brutto. 

Wkład własny wyniesie 900 715,28 zł brutto i zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Gminy.