Odpowiadając na poruszone przez mieszkańców obszary tematyczne dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Skoki przy obecnej zmianie operatora informujemy:

1) Podwyższenie stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców jest konieczne i uzasadnione oraz wynika z kilku podstawowych przyczyn:
– konieczności zbilansowania kosztów systemu (deficyt systemu w 2022 roku wzrósł do kwoty 447.586,08zł),
– wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorców odbierających odpady (minimalne wynagrodzenia, paliwa, energia),
– wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów w instalacjach, wzrostu opłat środowiskowych za składowanie odpadów oraz wzrostu inflacji.

Warto również podkreślić, że stawka opłaty dla mieszkańców gminy Skoki była niezmienna od prawie 3 lat.

Pomimo wprowadzenia nowych stawek w 2023 roku, mając na uwadze złożone oferty operatorów, szacuję deficyt całego systemu gospodarowania odpadami na poziomie zbliżonym do 2022 roku.

2) Dla porównania, w ujęciu tabelarycznym, przedstawiam stawki opłat dla mieszkańców sąsiednich gmin w kolejności terminu obowiązywania, jest to stawka opłaty dla mieszkańca na miesiąc:

Lp.Nazwa GminyNieruchomości z kompostownikiem [zł]Nieruchomości bez kompostownika [zł]Termin obowiązywania
1Gmina Rogoźno3338od kwietnia 2022 roku
2Gmina Murowana Goślina3638od 1 maja 2022 roku
3Gmina Mieścisko37,539od 1 stycznia 2023 roku
4Gmina Kłecko3032od 1 stycznia 2023 roku
5Gmina Wągrowiec3941od 1 lutego 2023 roku
6Gmina Skoki3639od 1 czerwca 2023 roku
7Gmina Kiszkowo3034od 1 lipca 2023 roku

3) Górne granice stawek opłat w systemie gospodarowania reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Stawki opłat dla nieruchomości rekreacyjnych oraz wykorzystywanych na cele rekreacyjne (działki) oraz dla nieruchomości nie zamieszkałych (firmy) na dzień podejmowania uchwał (2022 rok) były na najwyższym dopuszczalnym poziomie, tj. 191,90 zł oraz od 18 zł za odbiór jednego worka na surowce wtórne do 1.452,50 zł za odbiór kontenera o pojemności 7000l, natomiast dla nieruchomości zamieszkałych (mieszkańców) najwyższa dopuszczalna stawka wynosi 45 zł/os.

4) Numer rachunku bankowego do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami nie ulega zmianie – BS Gniezno o/Skoki 20 9065 0006 0040 0400 0185 0027.

5) Pakiety startowe worków, dostarczane przez nowego operatora, mają po 1 frakcji z każdego rodzaju odpadu (stłuczka, makulatura oraz tworzywa sztuczne) i stanowią tylko uzupełnienie posiadanych worków na nieruchomościach.

W przypadku konieczności posiadania większej ilości worków do gromadzenia odpadów prosimy o pobieranie worków z PSZOK u przy ul. Rogozińskiej 10A w Skokach w godzinach jego otwarcia.

Zasada wymiany pełnych worków na puste pozostaje niezmienna, np. przekazujemy 4 pełne worki i otrzymujemy 4 puste worki. Do gromadzenia surowców można wykorzystywać worki z napisami poprzedniego operatora.

6) Właściciele nieruchomości, którzy nie otrzymali pakietu startowego zgłaszają ten fakt do Referatu Ochrony Środowiska e mail: j.osiecka@gmina-skoki.pl lub telefonicznie 61 8 925 816.

7) Dla mieszkańców gminy Skoki odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, bezpośrednio z nieruchomości, planujemy w miesiącach lipiec-sierpień. Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany mieszkańcom w czerwcu br.

Weryfikacji, co do wymogów ustawowych, w zakresie składanych ofert przez przedsiębiorców na odbiór/zagospodarowanie odpadów dokonuje komisja składająca się z 4 członków.

9) Umowy na realizację obsługi mieszkańców w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów przez operatorów są obwarowane karami.

10) Obecnie nie ma możliwości rozliczania się mieszkańców w zależności od ilości wytwarzanych na nieruchomości odpadów. W tym miejscu odsyłam osoby zainteresowane do analizy art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 2519 ze zmianami).

11) Informacje dotyczące procesu postępowania przetargowego otrzymacie Państwo w odrębnej informacji.

Ponadto zachęcam do odwiedzania Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej https://www.gmina-skoki.pl/gospodarka-odpadami/ które są również podstawowym źródłem informacji dotyczącym systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i zapytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skokach tel. 61 8925 816. Wszelkie zapytania można również kierować na adres e mail sekretariat@gmina-skoki.pl

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Mańka