Błądzący kurier z przesyłką, listonosz, czy karetka pogotowia to częsta sytuacja w gminie Skoki.

Aby ułatwić życie sobie i innym zawieś numerek porządkowy, ponieważ dobrze oznakowana posesja, to nie tylko pragmatyzm, ale Twój obowiązek, a wynika to z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Mówi o tym wprost artykuł 47b. tejże ustawy: Obowiązki w zakresie umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości.

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Na tabliczce tej oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub nazwę miejscowości.

Co oprócz galimatiasu z powodu niemożności odnalezienia Twojego domu Ci grozi? Mówi o tym artykuł 64. tej samej ustawy: Niewykonanie obowiązku oznakowania obiektu.

A więc, kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.