23 lutego odbyła się 56 sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Radni podjęli uchwały w sprawie:

 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu;
 • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 r.;
 • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2023-2036;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Pawłowo Skockie;
 • rozpatrzenia dwóch skarg na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach;
 • niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Skoki na 2024 rok;
 • określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Skoki.

W uchwale budżetowej wprowadzono następujące zmiany:

 • zaplanowano dochody i wydatki 38.829 zł z refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kłecko,12.945 zł oraz Gminy Wągrowiec /25.884 zł/ a uczęszczającymi do Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie.
 • Zaplanowano wydatki 5.000 zł na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w ramach WRPO pn. „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19”. Aby wprowadzić te środki do budżetu Gminy Skoki, konieczne było podjęcie odrębnej uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Wągrowieckiego.
 • Zwiększono o 60.000 zł wydatki na udzielenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta Gminy w Skokach.
 • Autopoprawką Burmistrza wprowadzono do budżetu gminy 150.000 zł w związku z przyznaniem Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki dofinansowania z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno- kulturalne”. Szacunkowa wartość zadania 340.310,00 zł z tego:
  • 150.000 zł przyznane dofinansowanie w tym:
   – 127.500 zł – środki unijne,
   – 22.500 zł – środki Budżetu Państwa
  • 190.310 zł – wkład własny Biblioteki.

W pozostałych głosowaniach:

 • Radni wyrazili zgodę na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Pawłowo Skockie. Wskazany teren do objęcia planem miejscowym to teren o powierzchni ok. 20 ha. Na terenie części obszaru objętego uchwałą, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr L/306/98 z 16 czerwca 1998 z przeznaczeniem na cele rolne z prawem zabudowy siedliskiem rolniczym. Przystąpienie do prac nad sporządzeniem planu miejscowego dla całego obszaru objętego uchwałą wynika z konieczności dostosowania do aktualnych i obowiązujących przepisów, podziałów geodezyjnych oraz uwarunkowań przestrzennych w zakresie już obowiązującego planu, jak również licznych wniosków składanych o ustalenie warunków zabudowy na pozostały teren. Ponadto wywołanie niniejszej uchwały podyktowane zostało obowiązującymi ustaleniami w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skoki.
 • 25 stycznia 2023 wpłynęły dwie skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest rada gminy.
  Rada uznała skargi za zasadne wskazując, że Kierownik OPS-u nie podjął właściwych działań w zakresie przyznania wnioskodawcom specjalistycznych usług opiekuńczych. Ze względu na konieczność podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania OPS w Skokach uchwała zostanie przekazana Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki, celem podjęcia stosownych działań.
 • Podczas sesji podjęto również decyzję o niewyodrębnieniu środków na fundusz sołecki na 2024.
  Doświadczenia z lat ubiegłych potwierdzają, że przekazanie do dyspozycji wsi dodatkowych środków finansowych w formie funduszu sołeckiego ma niewielki wpływ na pobudzenia aktywności mieszkańców. Były to kwoty niewielkie, w większości przypadków niewystarczające na wykonanie przedsięwzięć należących do zadań własnych Gminy. Dodatkowo ustalone kierunki wydatkowania znajdujące początkowo akceptację społeczności wsi, często już w trakcie realizacji uznawane były za inwestycje nie do końca przemyślane. Fundusz sołecki w Gminie Skoki funkcjonował w latach 2009-2011.
 • Rada określiła także zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Skoki.  
  W podjętej uchwale przyjęto także wzór wniosku o dotację. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.