DEKLARACJA (ZMIENIAJĄCA) dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości (m.in.: zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiana w zakresie posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów) skutkujący na miesiąc bieżący lub miesiące przyszłe.

Zgodnie z art. 6m Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

PRZYKŁAD

We wrześniu z nieruchomości wyprowadził się jeden z mieszkańców, a właściciel nieruchomości nie złożył nowej deklaracji do 10 października, wówczas będzie zobowiązany ponieść opłaty za cały okres do czasu dokonania zmiany.

WAŻNE !

Zgodnie z art. 6m ust 4. Ww. ustawy: „Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny z wyjątkiem zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia”.

Okres 6 miesięcy liczy się od dnia śmierci mieszkańca do dnia złożenia DEKLARACJI ZMIENIAJĄCEJ wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.