Radni Rady Miejskiej Gminy Skoki zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2021 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium burmistrzowi Tadeuszowi Kłosowi. Głosowanie odbyło się w trakcie 45 sesji, w czwartek 23 czerwca br.

Najważniejszymi punktami 45 Sesji Rady Gminy było głosowanie nad dwoma projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki oraz udzielenia absolutorium. Ostatecznie, radni bez głosów sprzeciwu, opowiedzieli się za przyjęciem obu projektów. Zanim doszło do głosowania burmistrz Tadeusz Kłos przedstawił radnym raport o stanie gminy za 2021 rok.

Należy przypomnieć, że od 2018 r., wszystkie szczeble samorządu (organy wykonawcze), muszą przedstawić corocznie raport o stanie gminy do 31 maja. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrz w poprzednim roku, a w szczególności realizację programów i strategii, uchwał rady gminy. 

Zobacz Raport o Stanie Gminy http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?c=1720

Wotum zaufania – to podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała Rady Gminy, wyrażająca zaufanie do działalności burmistrza, aprobująca jego bieżącą działalność.

Uchwałę w sprawie wotum zaufania przyjęto jednogłośnie – za.

Absolutorium to potwierdzenie przez radę gminy, że burmistrz prawidłowo zrealizował budżet gminy w 2021, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy nad burmistrzem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie, na sesji,  podejmuje uchwałę  w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium.

Za uchwałą udzielenia absolutorium zagłosowano jednogłośnie – za.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2021, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku, zamknął się dochodami w kwocie 63.357.950,15 zł i zrealizowanymi wydatkami na poziomie 62.086.254,06 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 6.212.773,66 zł.

Na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych. Należą im się duże słowa uznania i podziękowania – mówił burmistrz Tadeusz Kłos.

Galeria zdjęć autorstwa Karoliny Stefaniak przestawia przebieg 45 sesji, burmistrza, radnych, urzędników, przedstawicieli pracy i zaproszonych gości: