Informacja dotycząca składania wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy / Інформація про подання заяви про призначення тимчасового опікуна неповнолітньому громадянину України

1. Małoletniego obywatela Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentuje oraz sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem opiekun tymczasowy.

2. Opiekun tymczasowy, o ile przy jego ustanowieniu nie określono inaczej zakresu jego praw i obowiązków, jest upoważniony do reprezentowania małoletniego oraz sprawowania pieczy nad jego osobą i majątkiem. Opiekun tymczasowy powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.

3. Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego sprawuje ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych – w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) albo inna jednostka organizacyjna wskazana przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwe ze względu na miejsce pobytu małoletniego.

4. Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego.

5. Ustanawiając opiekuna tymczasowego, sąd kieruje się dobrem dziecka. Opiekun tymczasowy powinien być ustanowiony przede wszystkim spośród krewnych, powinowatych lub innych osób dających rękojmię należytego wykonywania obowiązków opiekuna.

6. W przypadku braku osób wskazanych w ust. 5 kandydata na opiekuna tymczasowego wskazuje, na wniosek sądu, jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 3, w terminie 48 godzin. Wraz ze wskazaniem kandydata na opiekuna tymczasowego jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 3, przesyła jego pisemną zgodę na ustanowienie opiekunem tymczasowym.

7. Dla kilku małoletnich można ustanowić jednego opiekuna tymczasowego, jeżeli nie zachodzi sprzeczność między ich interesami. Opiekunem tymczasowym dla rodzeństwa w miarę możliwości należy ustanowić tę samą osobę.

8. Postępowanie o ustanowienie opiekuna tymczasowego może być wszczęte na wniosek lub z urzędu.

9. Wniosek o wszczęcie postępowania zawiera:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;

2) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub pobytu albo siedziby, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;

3) imię i nazwisko małoletniego, jego adres zamieszkania lub pobytu;

4) imiona i nazwiska rodziców oraz nazwisko rodowe matki małoletniego bądź informację, że nie są one znane;

5) płeć małoletniego;

6) datę i miejsce urodzenia małoletniego;

7) rodzaj oraz serię i numer dokumentu, stanowiącego podstawę przekroczenia granicy przez małoletniego, jeżeli występuje;

8) imię i nazwisko kandydata na opiekuna tymczasowego, jego datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu oraz serię i numer dokumentu tożsamości albo informację o braku kandydata;

9) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pobytu osoby sprawującej faktyczną pieczę nad małoletnim, jeżeli małoletni nie znajduje się pod pieczą kandydata na opiekuna tymczasowego;

10) osnowę wniosku.

W tych sprawach prosimy kierować się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach ul. Ciastowicza 11. Telefon kontaktowy: 61 8925 827, 61 8925 828

1. Неповнолітній громадянин України, зазначений у ст. 1 пункт 1, який перебуває на території Республіки Польща без піклування повнолітніх, відповідальних за нього відповідно до чинного в Республіці Польща закону, представляє та опікується своєю особою та майном тимчасовим опікуном.

2. Тимчасовий опікун, якщо інше не визначено обсяг його прав та обов’язків, уповноважений представляти неповнолітнього, піклуватися про його особистість та майно. Тимчасовий опікун повинен отримати дозвіл суду з питань опіки та піклування у всіх більш важливих справах щодо особи чи майна неповнолітнього.

3. Нагляд за реалізацією прав та обов’язків тимчасового опікуна здійснює центр соціального захисту населення або центр соціальних служб – у разі перетворення центру соціального захисту населення на центр соціальних служб відповідно до положень Закону. від 19 липня 2019 року про надання соціальних послуг центром соціального обслуговування (журн. У. ст. 1818) або іншим організаційним підрозділом, визначеним головою ґміни, міським головою, головою міста, до компетенції якого належить місце перебування неповнолітнього.

4. Тимчасовий опікун встановлюється судом опіки та піклування, підсудним за місцем проживання неповнолітнього.

5. При призначенні тимчасового опікуна суд поважає інтереси дитини. Тимчасовий опікун має призначатися насамперед із родичів, родичів чи інших осіб, які гарантують належне виконання опікуном своїх обов’язків.

6. У разі відсутності осіб, зазначених у розд. 5, кандидат на посаду тимчасового опікуна за клопотанням суду зазначає організаційний підрозділ, зазначений у абз. 3, протягом 48 годин. Разом із зазначенням кандидата на посаду тимчасового опікуна організаційний підрозділ, зазначений у абз. 3, надсилає письмову згоду на призначення тимчасового опікуна.

7. Для кількох неповнолітніх може бути призначений один тимчасовий опікун, якщо між їх інтересами немає конфлікту. Цю ж особу слід призначити тимчасовим опікуном для братів і сестер, якщо це можливо.

8. Провадження про призначення тимчасового опікуна може бути порушено за клопотанням або за посадою.

9. Заява про відкриття процедури включає:

1) зазначення суду, до якого воно адресовано;

2) ім’я та прізвище чи ім’я заявника, його адреса проживання чи перебування чи місцезнаходження, номер телефону чи адреса електронної пошти;

3) ім’я та прізвище неповнолітнього, його адреса проживання або перебування;

4) імена та прізвища батьків та дівоче прізвище матері неповнолітнього або відомості про те, що вони невідомі;

5) стать неповнолітнього;

6) дата та місце народження неповнолітнього;

7) вид, серію та номер документа, що є підставою для перетину неповнолітнього кордону, якщо такий є;

8) ім’я та прізвище кандидата на посаду тимчасового опікуна, дату його народження, адресу проживання чи перебування, а також серію та номер документа, що посвідчує особу, або відомості про відсутність кандидата;

9) ім’я та прізвище, а також адреса проживання чи перебування особи, яка фактично здійснює опіку над неповнолітнім, якщо неповнолітній не перебуває під опікою кандидата на посаду тимчасового опікуна;

10) основа заяви.

З цих питань звертайтеся до Центру соціального забезпечення у Скоках, на вул. Контактний телефон: 61 8925 827, 61 8925 828