Burmistrz Tadeusz Kłos jednogłośnie uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu za rok 2020.

W wtorek 22 czerwca odbyła się XXX sesja, w trakcie której Rada Miejska Gminy Skoki wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, głosując za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2020 rok.

Sesja absolutoryjna jest, oprócz sesji budżetowej, najważniejszą sesją w roku. Dokonuje ona ostatecznego rozliczenia z wykonania budżetu za rok poprzedni pod względem legalności, rzetelności i kompletności realizacji zaplanowanych w nim zadań. Procedura absolutoryjna to skomplikowany proces poprzedzony wieloma działaniami i uzyskaniem opinii. Tak naprawdę rozpoczyna się ona w I kwartale. Burmistrz przygotowuje sprawozdanie z wykonania budżetu roku poprzedniego, które opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa. Następnie poddane jest ono ocenie Komisji Rewizyjnej, która sporządza wniosek o udzielenie absolutorium, a ten opiniowany jest także przez Regionalna Izbę Obrachunkową. Wszystkie te czynności zostały wykonane, a Komisja Rewizyjna Rady Gminy Skoki skierowała do radnych wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2020 pozytywnie oceniając wykonanie zaplanowanym w budżecie roku 2020 zadań. Także i Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała dokumenty przedłożone zarówno przez Burmistrza i Komisję Rewizyjną.

Sesję absolutoryjną rozpoczęło przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Miasta i Gminy Skoki na 2020 rok.

Zobacz raport: http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?a=14939

Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy. Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat, w której radni zajęli swoje stanowisko. Następnie w wyniku przeprowadzanego głosowania Radni jednomyślnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania.

Rada Miejska Gminy Skoki przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, zatwierdziła uchwałą sprawozdanie finansowe za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok – 15 głosami za. Przed zatwierdzeniem sprawozdań radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.  Radni zostali zapoznani się również:  ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, obejmującym pozytywną opinię Komisji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Skoki za rok 2020 oraz wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki z tego tytułu, jak też z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skoki w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki za 2020 rok. Następnie po przewidzianej w porządku obrad sesji dyskusji, radni podjęli uchwałę Nr XXX/266/2021  – jednogłośnie 15 głosami za, udzielając Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Zdjęcia z sesji, autor Karolina Stefaniak