Burmistrz Miasta i Gminy Skoki zaprasza do udziału w konkursie

PIĘKNA I ZIELONA GMINA 2021 NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓD I „ZIELONY ZAKĄTEK”
(m.in. balkon, taras, teren wspólny)

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie swojego udziału telefonicznie pod numerem 61 8 925 817 lub mailowo na adres: a.frankowska@gmina-skoki.pl
Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 czerwca 2021

REGULAMIN KONKURSU „PIĘKNA I ZIELONA GMINA 2021”

§ 1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Skoki.

§ 2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
na najładniejszy ogród, na najładniejszy „zielony zakątek” (m.in. balkon, taras, teren wspólny).

§ 3. Konkurs ma na celu:
1. Promocję pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań stosowanych przez właścicieli nieruchomości w swoich ogrodach i innych terenach zielonych,
2. Poprawę estetyki miejscowości, dbałość o własną posesję i ogród,
3. Wyłonienie najładniejszych ogrodów i „zielonych zakątków” na terenie Gminy Skoki. 

§ 4.
1. W konkursie mogą brać udział właściciele nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Skoki,
2. Laureaci trzech pierwszych miejsc z roku ubiegłego, w kategorii najładniejszy ogród, wyłączeni są z udziału w konkursie,
3. Przystępujący do konkursu mogą zgłosić swój udział jedynie w jednej kategorii.

§ 5.
Warunkiem uczestnictwa jest mailowe lub telefoniczne zgłoszenie, zawierające następujące dane: imię i nazwisko, adres nieruchomości zgłoszonej do konkursu, numer telefonu. Zgłoszenia przyjmuje Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, tel. 61 8 925 817, e mail: a.frankowska@gmina-skoki.pl.

§ 6. Przystępując do konkursu uczestnik jednocześnie deklaruje, że:
1.Przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu,
2. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym na publikację imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz rejestrację fotograficzną i przekazanie praw autorskich zdjęć na rzecz organizatora konkursu. 

§ 7. Zgłoszenia do konkursu należy składać do 4 czerwca 2021 roku. 

§ 8. Zgłoszone nieruchomości wizytowane będą przez powołaną Komisję konkursową. Uczestnicy konkursu o terminie i miejscu zostaną poinformowani stosownym powiadomieniem, z zastrzeżeniem ust. 2.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 ocena ogrodów może odbyć się w inny sposób niż lustracja nieruchomości (np. na podstawie dostarczonej przez zgłaszających dokumentacji fotograficznej).

§ 9. Kryteriami oceny są:
1. W kategorii konkursu na najładniejszy ogród:
a) mała architektura: kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole itp.,
b) różnorodność nasadzeń, utrzymywanie drzew i krzewów ozdobnych,
c) stan utrzymania trawników,
d) funkcjonalność nieruchomości,
e) bezpieczeństwo na nieruchomości,
f) oryginalność zagospodarowania posesji,
g) ogólne wrażenie estetyczne,
h) wkład pracy własnej.
2. W kategorii konkursu na najładniejszy „zielony zakątek”:
a) estetyka i pomysłowość aranżacji,
b) atrakcyjność formy, kolorystyki, doboru roślin i innych elementów,
c) ład i porządek,
d) wkład pracy własnej.

§ 10. Dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

§ 11. Uczestnicy konkursu o terminie i miejscu jego rozstrzygnięcia zostaną powiadomieni pisemnie.