Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Skoki

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach przyjęte zostaną dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej dopiero po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o ile szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W roku szkolnym 2021/2022, szkoła podstawowa, dla której organem prowadzącym jest Gmina Skoki zobowiązana jest do stosowania na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kryteriów i odpowiadających im punktów, które zostały określone Uchwałą Nr XXVIII/212/2017  Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2017r.

Najwięcej, bo aż pięć punktów może zdobyć kandydat, którego rodzic lub opiekun prawny jest osobą samotnie wychowującą dzieci. Trzy punkty będą przyznane, jeżeli rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły. W przypadku, gdy rodzice lub rodzeństwo kandydata są absolwentami danej szkoły, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyznane mu zostaną dwa punkty. Z kolei jeden punkt otrzyma kandydat, którego dziadkowie zamieszkują w obwodzie danej szkoły.

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa wyżej, rodzice bądź opiekunowie prawni składają oświadczenie dołączane do wniosku o przyjęcie do szkoły. Oświadczenie to może podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektora szkoły.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach rozpoczyna się od dnia 18.01.2021r., a jej szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skoki oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach: http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?c=1814

Wszystkich rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci w wieku 6-7 lat zachęcam do skorzystania z oferty Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach.

Zasady przyjęcia dziecka do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Skoki

Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka mają dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Skoki. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe / Dz.U. z 2020r., poz.910 ze zm. / Są to: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria te mają jednakową 5-cio punktową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w sytuacji kiedy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria, które zostały ustalone przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXVIII/211/2017 z dnia 30 marca 2017 r.  Tzw. „kryteria gminne” mają różną wagę punktową. Najwięcej, bo aż 5 punktów otrzyma kandydat, którego rodzice bądź opiekunowie prawni są osobami pracującymi, prowadzą działalność gospodarczą bądź pobierają naukę w systemie dziennym.

Tą samą liczbę punktów otrzyma kandydat, którego rodzina jest objęta opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach. W sytuacji, kiedy rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, to otrzyma on 3 punkty. Najmniej, bo tylko 1 punkt, zostanie przyznany kandydatowi, którego rodzeństwo, rodzice bądź opiekunowie prawni uczęszczali do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach.

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa wyżej, rodzice bądź opiekunowie prawni składają oświadczenie dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola. Oświadczenie to może podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektora przedszkola.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Skokach rozpoczyna się od dnia 01.02.2021r., a jej szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skoki: http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?c=1814

Wszystkich rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci w wieku 3-6 lat zachęcam do skorzystania z oferty Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach.