Szanowni mieszkańcy,
wraz z rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego rozpoczęły się kontrole palenisk. Uwzględniając „uchwałę antysmogową” Sejmiku Województwa Wielkopolskiego od grudnia br. badamy wilgotność drewna używanego do opału, a w przypadku podejrzenia spalania odpadów, pobieramy próbki popiołów do analizy laboratoryjnej. (treść uchwały antysmogowej pod zdjęciami)

Uzyskane wyniki badań potwierdzające spalanie odpadów stanowią dowód w postępowaniach o ukaranie sprawców spalania. Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), tj. „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny”. Taka kara może wynosić do 5 tysięcy złotych.

Zaletą badania popiołów jest to, że analiza określa obecność trujących związków, które powstały na skutek spalania niedozwolonych substancji niekoniecznie w dniu przeprowadzenia kontroli.

Na podstawie dotychczasowych kontroli stwierdzamy, iż częstymi przyczynami nadmiernego zadymienia są np. spalanie mokrego drewna, czyli takiego, którego wilgotność przekracza 20% lub spalanie węgla w kotłach klas II, III i IV, tj. poniżej V klasy EcoDesign. Wymiana takich kotłów jest konieczna do 31 grudnia 2023 roku. Dotację na wymianę „kopciuchów” można uzyskać w programie Czyste Powietrze.

W naszej gminie możemy zaobserwować wzrost świadomości mieszkańców, chociaż zgłoszeń dotyczących spalania odpadów jest wiele.

Większość interwencji to wynik zgłoszeń mieszkańców zaniepokojonych czarnym dymem z komina.

Należy pamiętać, że spalanie odpadów w paleniskach domowych jest zabronione. Odpadami są nie tylko plastikowe opakowania, foliowe reklamówki, zużyte pampersy czy wyroby z gumy. Zabronione jest również m.in. spalanie drewna pokrytego farbami, elementów mebli tapicerowanych, starych ubrań, opon itp. Korzyści z takiego opalania są znikome, mogą za to przysporzyć właścicielowi sporo kłopotów. Wrzucanie odpadów do pieca powoduje powstawanie zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, dlatego jest to karane.


UCHWAŁA NR XXXIX/941/17SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

W instalacjach, zakazuje się stosowania następujących paliw:
1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %;
4) węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, niespełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych: a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg, b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%,c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %;
5) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Wymagania obowiązują:
1) dla instalacji oddanych do eksploatacji przed dniem wejścia w życie uchwały, niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 – od dnia 1 stycznia 2024 roku;
2) dla instalacji oddanych do eksploatacji przed dniem wejścia w życie uchwały, spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012 – od 1 stycznia 2028 roku.

Wymagania dla instalacji, których eksploatacja rozpocznie się przed dniem wejścia w życie uchwały – obowiązują od dnia 1 stycznia 2026 roku – chyba, że instalacje te będą:

1) osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub
2) zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ust. 2 lit. a załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.