Seniorzy, zwłaszcza mieszkający na obszarach wiejskich, cierpią z powodu samotności, stopniowego osłabienia sprawności ciała i umysłu. Dla niektórych z nich trudność sprawia nawet wykonywanie podstawowych codziennych czynności. Szczególnie dokuczliwe staje się to w sytuacji, kiedy osobom starszym brakuje odpowiedniego wsparcia ze strony rodziny lub bliskich, którzy ze względu na swoje obowiązki życiowe, odległość albo brak kwalifikacji nie mogą im zapewnić odpowiedniej pomocy. 

Powiat wągrowiecki, podobnie jak wiele innych peryferyjnych obszarów w województwie, zmaga się z coraz bardziej starzejącym się społeczeństwem. Osoby starsze, których liczba rośnie z każdym rokiem, potrzebują wszechstronnego wsparcia, by jak najdłużej zachować zdrowie i samodzielność. Problem ten dotyczy również ich opiekunów – dzieci, sąsiadów, przyjaciół i innych osób, które próbują wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych Gmina Skoki wraz z innymi 7 gminami powiatu wągrowieckiego w 2018 roku przystąpiła do realizacji projektu „Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”. Obecnie dobiega końca realizacja  wspomnianego projektu.  Uczestniczące w nim osoby starsze otrzymały pomoc dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Zależnie od stanu zdrowia, samodzielności i sytuacji rodzinnej mogły liczyć na codzienne wizyty opiekunki w miejscu zamieszkania, udział w regularnych spotkaniach klubu seniora w swojej gminie, lub wyjazd na pobyt w Mieszkaniu Wspomaganym w Wągrowcu. Każdy z uczestników mógł skorzystać z profesjonalnej pomocy fizjoterapeuty w nowoczesnym gabinecie, albo – w razie konieczności – we własnym domu.

Założeniem projektu było  działania na rzecz 70 niesamodzielnych osób starszych oraz 50 opiekunów faktycznych tych osób.

Ostatecznie projektem objęto: 87 niesamodzielnych osób starszych oraz 52 opiekunów faktycznych tych osób.

W ramach projektu utworzono Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach, w tym Gabinetu Fizjoterapii. Dzięki realizacji projektu wyremontowano i wyposażono pomieszczenie w Skokach na ul. Ciastowicza w budynku Ośrodka Zdrowia. Gabinet prowadził rehabilitację pacjentów wg. opracowanego indywidualnego programu rehabilitacji.

Dotychczas rehabilitowano 71 osób, w tym:

  • 48 niesamodzielnych osób starszych
  • 23 opiekunów osób starszych
  • część osób jest jeszcze w trakcie rehabilitacji, a część jest zakwalifikowana i oczekuje w kolejce.

 Docelowo rehabilitacją zostanie objętych 80 niesamodzielnych osób starszych oraz 65 opiekunów tych osób.

Średni koszt rehabilitacji 1 osoby wyniósł 1.247 zł (2 serie po 10 wizyt terapeutycznych).

Można również skorzystać odpłatnie z usług rehabilitacyjnych dla chętnych mieszkańców – bez ograniczeń wiekowych.

Projekt uwzględniał również wsparcie psychologa  – spotkania indywidualne i grupowe. Łącznie wsparciem psychologa objęto 85 niesamodzielnych osób starszych. Średnia wartość wsparcia 1 osoby wyniosła 170 zł.

 

Gabinet rehabilitacyjny w Skokach, ul. Ciastowicza 12 w Skokach – budynek Ośrodka Zdrowia

Z projektu wyremontowano i wyposażono również  pomieszczenie Klubu Seniora w Skokach na ul. Kazimierza Wielkiego. Przeprowadzono spotkania dla seniorów, dla łącznej ilość osób objętych projektem 42 osoby (podzielone na 2 grupy). Uczestnikom zajęć zapewniono obiad i serwis kawowy. Koszt udziału 1 osoby w całym projekcie /33 kilkugodzinne spotkania co dwa tygodnie/ 1.247 zł.

Po zakończeniu zajęć dla pierwszej grupy z projektu – kontynuowano zajęcia, finansowane z budżetu Gminy. Koszt 2290zł/m-c przez 10 m-cy dla 20 osób

Klub Seniora ul. Kazimierza Wielkiego w Skokach

W ramach realizacji świadczeń w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania opieką zostały objęte osoby niesamodzielne, które ze względu na stan zdrowia nie mogły korzystać z innych form wsparcia. Kwalifikację tych osób przeprowadził OPS w Skokach. Z tej formy pomocy skorzystało 7 podopiecznych przez 22 miesiące (pomoc 5 dni w tygodniu, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego do codziennej egzystencji, fizjoterapeuta w miejscu zamieszkania, bransoletki życia, wsparcie w codziennej egzystencji). Koszt opieki dla jednej osoby przez 22 m-ce trwania projektu – 19.178 zł.

W celu usamodzielnienie osób w wieku senioralnym powstało Mieszkanie Wspomagane w Wągrowcu, na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego Wielspin.  Usługi rehabilitacyjno- usamodzielniające dla osób z chorobami skojarzonymi. Dla każdej osoby przygotowywany jest indywidualny program aktywizacji. Z pobytu w Mieszkaniu Wspomaganym skorzystało 42 niesamodzielnych osób starszych z terenu Gminy Skoki (6 dniowy pobyt). Koszt pobytu 1 osoby 2.000 zł.    

Wartość ogólna projektu: 5.319.727,63 zł
Wartość dotacji: 5.037.665,63 zł


Gmina Skoki przystąpiła również do projektu pn. „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych”. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z pobytów w Dziennym Domu Opieki Medycznej znajdującym się w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 74 (na tyłach szpitala). Są oni przywożeni codziennie rano, po czym otrzymują odpowiednie wsparcie medyczne i rehabilitacyjne, a także mogą uczestniczyć w terapii zajęciowej, logopedycznej i psychologicznej. Po południu pacjenci są odwożeni do domu, gdzie mogą spędzić czas ze swoimi rodzinami, w znajomym otoczeniu. Po wypisaniu z DDOM przez lekarza mogą otrzymać dalsze wsparcie w postaci pobytu w Mieszkaniu Wspomaganym, udziale w spotkaniu Klubu Seniora w swojej okolicy, lub otrzymać wsparcie w postaci wizyt opiekunki, pomagającej w codziennych czynnościach.  Ponadto wszyscy uczestnicy projektu przez cały czas jego trwania są objęci całodobową teleopieką – dzięki tzw. bransoletkom życia mogą szybko i skutecznie wezwać pomoc w razie nagłego pogorszenia samopoczucia i może czuć się bezpiecznie.

W efekcie osoba starsza może szybciej powrócić do zdrowia i sprawności w wygodnej, domowej atmosferze, a jej bliscy mogą prowadzić normalne życie zawodowe nie obawiając się o bezpieczeństwo swoich seniorów!

Z projektu może skorzystać 265 osób starszych ze wszystkich gmin, w których prowadzony jest projekt, to jest: Skoki, Gołańcz, Mieścisko, Wapno, Damasławek, Mieście Wągrowiec oraz Gminie Wiejskiej Wągrowiec. 

Projekt trwa do 31.07.2021 r. Średni koszt wsparcia: 9.794 zł/osobę.

Z terenu Gminy Skoki skierowano dotychczas 15 osób, docelowo do końca realizacji projektu wsparciem objęte będzie 31 osób.

Ponadto zaplanowano w projekcie, że:

  • 31 osób skierowanych do Dziennego Domu Opieki Medycznej, po zakończeniu pobytów będzie uczestniczyło w zajęciach w Klubie Seniora w Skokach.
  • 6 osób skierowanych do Dziennego Domu Opieki Medycznej, po zakończeniu pobytów będzie objętych usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania.
  • 20 osób skierowanych do Dziennego Domu Opieki Medycznej, po zakończeniu pobytów będzie objętych wsparciem w postaci pobytu w Mieszkaniu Wspomaganym

Kolejnym działaniem w ramach tego projektu jest świadczenie usług w ramach długoterminowej opieki pielęgniarskiej. Opieka nad osobami przewlekle chorymi (opieka długoterminowa na podstawie skierowania od lekarza). Osoby nieobjęte inną formą długotrwałego wsparcia. Koszt opieki 15.017 zł/ osobę. Z terenu Gminy Skoki tym rodzajem wsparcia objęte były 2 osoby.

W ramach projektu  ruszy od X.2020 r. wsparcie w ramach Hospicjum Domowego, który potrwa 12 miesięcy. W stałym kontakcie 7dni w tygodniu z pielęgniarką i lekarzem – opieka paliatywna. Koszt świadczenia 5.625 zł/osobę.

Z terenu Gminy Skoki zakwalifikowane będą 3 osoby.

Wartość ogólna projektu: 5.115.727,38 zł|
Wartość dotacji: 4.843.527,86 zł

Partnerem Wiodącym w obu projektach jest Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. j. z Poznania od wielu lat realizująca na terenie Powiatu Wągrowieckiego projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach regionalnych programów operacyjnych.

W związku z dużym zainteresowaniem działań realizowanych w ramach projektów  Gmina Skoki rozważa kontynuacje oraz finansowanie wybranych działań. O szczegółach będziemy informować na stronie internetowej oraz w Wiadomościach Skockich.