OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej (obręb Szczodrochowo), przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie szeregowej

I. Oznaczenie nieruchomości według katastru, powierzchnia, numer księgi wieczystej oraz cena.

oznaczenie działki

powierzchnia

cena wywoławcza brutto

wysokość wadium i termin wpłaty

termin przetargu

64/3
Sława Wlkp.
PO1B/00048378/8

0,2684 ha

93 940,00 zł

11 000 
do 31 sierpnia 2018
(piątek)

6 września 2018
(czwartek)
godz. 8:00

64/6
Sława Wlkp.
PO1B/00048378/8

0,6966 ha

202 014,00 zł

11 000 
do 31 sierpnia 2018
(piątek)

6 września 2018
(czwartek)
godz. 9:00

 

II. Opis nieruchomości

Nieruchomości są położone w miejscowości Sława Wielkopolska (obręb geodezyjny Szczodrochowo), przy ulicy Żółtej, o kształcie wieloboku, na terenie płaskim z niewielkim skłonem w kierunku północnym. Dla wskazanych działek istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Bardzo dobra lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie lasów oraz jezior zapewnia ciszę i spokój. Dodatkowym atutem jest mała odległość do stacji kolejowej oraz wyjazd na drogę wojewódzką, co umożliwia szybkie połączenie z centrum Poznania.

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Szczegółowe warunki zabudowy określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki obejmujący obszar działek nr 3/7, 3/8, 3/9 i 3/10 zatwierdzony uchwałą nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2009 r. Przedmiotowe działki położone są na obszarze oznaczonym jako 1 MN, 2MN – obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zabudowa szeregowa).

IV. Termin zagospodarowania nie jest określony.

V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B, 6 września 2018 roku (czwartek) w godzinach 8:00 – 9:00.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu :

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 11000 na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 r. (piątek).
  2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
  3. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
  4. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
  5. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
  6. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII. Uwagi:

  1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;