Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

15.07.2019 r. pomiędzy Gminą Skoki a Wojewodą Wielkopolskim została zawarta umowa
o dofinansowaniu ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, realizacji zadania w zakresie: świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi  z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Realizację zadania powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skokach.

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie przewiduje się objęcie wsparciem 20 osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej. Dla każdej z tych osób zaplanowano  80 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu ich zamieszkania. W tym czasie osoba pełniąca na co dzień funkcję ich opiekuna będzie miała czas wolny do wykorzystania w dowolny sposób.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z OPS.

Projekt ma charakter pilotażowy.
Wartość zadania: 48.000 zł
Dofinansowanie: 38.400 zł
Wkład własny: 9.600 zł

Okres realizacji zadania: 15.07.2019 r. – 31.12.2019 r.


 

07.08.2019 r. pomiędzy Gminą Skoki a Ministerstwem Sportu i Turystyki została zawarta umowa o dofinansowaniu budowy Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Polnej w Skokach. Zadanie dofinansowane będzie  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o  charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

W wyniku realizacji inwestycji przy ul. Polnej w Skokach rozbudowany zostanie istniejący plac zabaw, w ramach którego pojawią się takie urządzenia, jak: 25 m zjazd linowy, łuki sprawnościowe, huśtawki i duży zestaw sprawnościowy/zabawowy. Powstanie także siłownia zewnętrzna oraz miejsce relaksu (ławki, stoły do gry w szachy i chińczyka).

Wartość zadania: 136.326,08 zł
Dofinansowanie: 50.000 zł
Wkład własny: 86.326,08 zł
Okres realizacji zadania: do 15.10.2019 r.

 

 „Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Skoki”

Gmina Skoki, za pośrednictwem Międzynarodowego Instytutu Outsourcingu z Elbląga,
w ramach konkursu grantowego pn.: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, otrzymała grant w wysokości 84.000 zł  na realizację projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Skoki”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy.

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Skoki w wieku 25+ (150 osób) i zakłada przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń podnoszących ich  kompetencje cyfrowe.

Szkolenia, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane z następujących tematów:

  • Rodzic w Internecie
  • Mój biznes w sieci
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Działam w sieciach społecznościowych
  • Tworze własną stronę internetową (blog)
  • Rolnik w sieci
  • Kultura w sieci

Czas trwania jednego modułu szkoleniowego: 12 godzin szkoleniowych.

Szkolenia będą odbywały się na terenie gminy Skoki, w dogodnych terminach dla ich uczestników.

Okres realizacji projektu: lipiec 2019 – kwiecień 2020

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Skoki, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 30.04.2020 roku.