Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku są odbierane i przewożone do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) tj. Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z.o.o. w miejscowości Toniszewo.

Selektywnie zebrane odpady komunalne Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie.

 Bioodpady są odbierane i przewożone do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) tj. Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z.o.o. w miejscowości Toniszewo.