1. „Lepsze jutro”
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach zrealizował w roku 2008 w/w projekt pn.: „Lepsze jutro”, którego celem było zwiększenie aktywności zawodowej 7 kobiet z Gminy Skoki niepracujących, długotrwale korzystających z pomocy OPS.
Wartość zadania: 36.262,00 zł Wysokość dofinansowania: 32.454,00 zł

 

2. „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie oraz współpracy Gminy z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego utworzono w roku 2008 w jednej ze wsi Gminy Skoki (w Kakulinie) – Centrum Kształcenia na Odległość, które wyposażone zostało w 6 stanowisk komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem i z dostępem do Internetu. Centrum umożliwia mieszkańcom terenów wiejskich dostęp do nowoczesnych form edukacji wykorzystujących m.in. e-learning.
Gmina otrzymała sprzęt i wyposażenie do Centrum Kształcenia o wartości ok. 80.000 zł.
Szczegóły o projekcie >>>