1. „Lepsze jutro” – II edycja
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach realizuje w roku 2009 drugą edycję projektu „Lepsze jutro”, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej 7 kobiet z Gminy Skoki niepracujących, długotrwale korzystających z pomocy OPS.
Wartość zadania: 62.831,00 zł
Wysokość dofinansowania: 56.236,00 zł

Okres realizacji projektu: styczeń – grudzień 2009 r.


2. „Dziennikarz na „5″. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych dzieci i młodzieży z kółka dziennikarskiego, działającego na terenie gminy Skoki”.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki otrzymała dotację na realizację zadania pn.: „Dziennikarz na „5″. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych dzieci i młodzieży z kółka dziennikarskiego, działającego na terenie gminy Skoki”.
Wysokość dotacji: 49.995,00 zł – 100 % dofinansowania (EFS i budżet państwa), nie ma wkładu własnego.
Okres realizacji projektu: marzec 2009 r. – luty 2010 r.


PROW-UE

3. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rościnnie w gminie Skoki”
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.4. Odnowa i rozwój wsi Gmina Skoki pozyskała dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rościnnie w gminie Skoki”.
Wysokość dofinansowania: 75% wartości netto inwestycji, tj. 319.229 zł
Ogólna wartość zadania: 520.000,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia odbędzie się w roku 2010.

C.d.  „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rościnnie w gminie Skoki”

W dniu 29.10.2010 r. dokonano odbioru końcowego świetlicy. Koszty inwestycji ostatecznie wyniosły: Wartość projektu: 337.272,94 zł Wartość dofinansowania: 184.895,00 zł Wkład własny: 152.377,94 zł

28.11.2010_8

28.11.2010_5

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PROW-UE

4. „Wodociągowanie gospodarstw wsi Wysoka i Bliżyce, gm. Skoki – II etap”
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Gmina Skoki pozyskała dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Wodociągowanie gospodarstw wsi Wysoka i Bliżyce, gm. Skoki – II etap”.
Wysokość dofinansowania: 50% wartości netto inwestycji, tj. 138.469 zł
Ogólna wartość zadania: 340.000 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbędzie się w roku 2010.

   

  C.d.  „Wodociągowanie gospodarstw wsi Wysoka i Bliżyce, gm. Skoki – II etap”
W dniu 10.05.2010 r. dokonano odbioru końcowego wodociągu. Koszty inwestycji ostatecznie wyniosły:
Wartość projektu: 237.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 97.131,00 zł
Wkład własny: 139.869,00 zł

wodociag_Blizyce-Wysoka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


5. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I”

logaa

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego oraz trójstronnego partnerstwa pomiędzy Gminą Skoki, OSP Skoki oraz Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP w Poznaniu pozyskano dofinansowanie realizacji zadania polegającego na kupnie ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych.
Wartość projektu: 4.000.000 zł
Wysokość dofinansowania: 2.390.451,00 zł (60 % wart. zadania)
Wkład własny Gminy: 320.000 zł

Okres realizacji projektu: 11.2009 r. – 08.2010 r. W wyniku realizacji niniejszego projektu Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Poznaniu zakupi 5 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, z których jeden otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna ze Skoków.
Więcej o projekcie w artykule „NOWOCZESNY SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY DLA OSP W SKOKACH”

stopka_A3_kolor_i_szaroci


  6. „Akademia aktywnych seniorów w Skokach”
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich oraz partnerstwa zawartego pomiędzy Gminą Skoki a Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z Poznania, pozyskano dofinansowanie na realizację w/w zadania.
Wartość projektu: 50.000 zł
Wartość dofinansowania: 50.000 zł

Wkład własny Gminy: 0 zł
Okres realizacji projektu: 11.2009 r. – 04.2010 r.


7. „System Zarządzania Jakością gwarancją poprawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego”
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie oraz partnerstwa zawartego pomiędzy Gminą Skoki a firmą Doradztwo Gospodarcze PMC z Błażejewa, realizowany jest projekt polegający na kompleksowej usłudze doradczej związanej z wdrożeniem systemu zarządzania jakością oraz przygotowaniem organizacji Gminy do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008.
Wartość projektu: 67.634,65 zł
Wysokość dofinansowania: 65.943,78 zł, tj. 97,5 %
Wkład własny Gminy: 1.690,87 zł, tj. 2,5 %

Okres realizacji projektu: 10.2009 r. – 05.2010 r.


8. Kanalizacja terenu Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” i okolic
15.10.2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji w/w zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy Związkiem Międzygminnym „Puszcza Zielonka”, którego członkiem jest m.in. Gmina Skoki, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli odprowadzić ścieki z terenu gminy Skoki do nowoczesnej oczyszczalni w Szlachęcinie, dzięki czemu zlikwidowana zostanie stara oczyszczalnia zlokalizowana na terenie miasta Skoki, a tym samym odcięty zostanie dopływ oczyszczanych przez nią ścieków do rzeki Mała Wełna, która zasila okoliczne jeziora.
Objęcie kolejnych miejscowości gminy Skoki siecią kanalizacyjną spowoduje, że ich mieszkańcy podłączą się do niej, co pozwoli na wyeliminowanie wielu, często nieszczelnych zbiorników bezodpływowych i infiltracji zanieczyszczeń do gleby. Inwestycja na terenie Gminy Skoki obejmuje budowę 39.217 mb kanalizacji i 19 przepompowni.
Wartość inwestycji: ok. 220 mln zł
Koszt budowy kanalizacji na terenie Gminy Skoki: ok. 33 mln zł

Dofinansowanie: ok. 68% wartości inwestycji Pozostała część, tj. ok. 32 % wart. inwestycji, pokryta zostanie kredytem komercyjnym, który spłacany będzie przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” przy pomocy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


  9. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nr 2 i Nr 3 z 8 lokalami socjalnymi przy ul. Sosnowej i Topolowej w Skokach”
Na realizację zadania polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych z 8 lokalami socjalnymi Gmina Skoki pozyskała dofinansowanie w wysokości 20% wartości inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.
Wartość inwestycji: 992.465 zł
Wartość dofinansowania: 198.493 zł


  10. „Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne”
23.11.2009 r. Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „DOLINA WEŁNY” złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4 LEADER, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Wartość inwestycji: 451.358 zł
Wartość ewentualnego dofinansowania: 157.938 zł