Fundusze krajowe

2023

Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe”

Dane przedsięwzięcia:

 • rodzaj przedsięwzięcia: remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi,
 • rodzaj tworzonego zasobu: lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy,
 • adres przedsięwzięcia: Skoki Roszkowo dz.nr ewid.57/1,
 • liczba utworzonego lub modernizowanego zasobu: 5 lokali mieszkalnych,
 • powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych lub pomieszczeń tymczasowych: 172,28m2.

Koszty przedsięwzięcia i dofinansowanie:

 • przewidywane koszty przedsięwzięcia wynoszą 2 348 089,65 zł,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego udziela finansowego w wysokości 1 878 471,72 zł,
 • kwota finansowego wsparcia nie może przekroczyć 80% faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła 1.726.800,00 zł.


Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1 na inwestycję własną pn.:

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku gospodarczego, zlokalizowanego w Skokach na dz. nr ew. 1689/1 (przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach). Budynek na chwilę obecną nie jest użytkowany. Obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Szacunkowa wartość zadania: 642.120,13 zł brutto
Przyznane dofinansowanie (98%): 629.277,73 zł brutto
Termin realizacji: rok 2023/2024

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 559.035,00 zł, w tym:

 • Dofinansowanie: 547.854,30 zł
 • Wkład Własny: 11.180,70 zł

Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1 na udzielenie dotacji na zadanie pn.:

Prace konserwatorskie przy Pałacu z XIX w. znajdującym się w zespole pałacowym w Rościnnie

Inwestycja polega na wykonaniu prac przy części północno-zachodniej (frontowej) elewacji zabytkowego Pałacu, zgodnie z wymogami konserwatora zabytków.

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 2234/A od 22.05.1992r.

Szacunkowa wartość zadania: 500.000 zł brutto
Przyznane dofinansowanie (98%): 490.000 zł brutto
Termin realizacji: rok 2024


Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 – PGR na zadanie pn.:

Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach

Inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę ciągu komunikacyjnego składającego się z drogi wewnętrznej o długości 0,33 km, ścieżki rowerowej (ciągu komunikacyjnego przeznaczonego do ruchu pieszego i rowerowego) o długości 0,53 km oraz  kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Mała Wełna. Kładka stanowi część ciągu komunikacyjnego i ma za zadanie przeprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego pomiędzy ulicą Parkową i Turystyczną przez rzekę. Jezdnia ciągu komunikacyjnego zostanie wykonana  z nawierzchni bitumicznej.

Szacunkowa wartość zadania: 2.400.000 zł brutto
Przyznane dofinansowanie (83,33%): 2.000.000 zł brutto
Termin realizacji: rok 2023/2024

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 2.586.690,00 zł, w tym:

 • Dofinansowanie: 2.000.000,00 zł
 • Wkład Własny: 586.690,00 zł

Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2 na inwestycję własną pn.:

Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku

Inwestycja polega na odnowieniu elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej wraz z wymianą części okien i drzwi zewnętrznych. Budynek byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.

Szacunkowa wartość zadania: 514.825,00 zł brutto
Przyznane dofinansowanie (97,12%): 500.000 zł brutto
Termin realizacji: rok 2023/2024


Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na zadanie pn.:

Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach

Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej w Budziszewicach (nr 318027P) na odcinku o długości około 0,632 km. W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej. Projektowane parametry drogi to: klasa techniczna drogi – droga gminna klasy D, rodzaj nawierzchni jezdni – nawierzchnia bitumiczna, kategoria ruchu – KR2, prędkość proj. Vp – 30km/h, szerokość podstawowa jezdni 5,0 m, pochylenie poprzeczne jezdni – 2,0% daszkowe, pobocza – wzmocnione z KŁSM szer. 0,75 m o pochyleniu 8,0%, zjazdy – nawierzchnia bitumiczna. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia parametrów technicznych drogi gminnej.

Szacunkowa wartość zadania: 1.427.959,73 zł brutto
Przyznane dofinansowanie (95%): 1.356.561,74 zł brutto
Termin realizacji: rok 2023/2024

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 1.120.654,00 zł, w tym:

 • Dofinansowanie: 1.064.621,30 zł
 • Wkład Własny: 56.032,70 zł

Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na zadanie pn.:

Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach

W ramach inwestycji planuje się przebudowę niżej wymienionych dróg oraz budowę wzdłuż nich chodników. Wszystkie te ulice to drogi publiczne klasy D o szerokościach jezdni o nawierzchni bitumicznej 5,0-6,0 m.

 1. ul. Graniczna – całkowita długość ulicy to 340,5m,
 2. ul. Podgórna – całkowita długość ulicy to 358,0m,
 3. ul. Okrężna – całkowita długość ulicy to 448,5m,
 4. ul. Osiedlowa – całkowita długość ulicy to 401,0m,
 5. ul. Poprzeczna I – całkowita długość ulicy to 378,0m (odc. I km 0+000,0 – 0+142,0 );
 6. ul. Poprzeczna II – całkowita długość ulicy to 378,0m.  (odc. II km 0+142,0- 0+378,0).

W ramach zadania wykonane zostaną takie prace jak:

 • remont istniejących jezdni;
 • na części ul. Poprzecznej wykonanie pełnej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej;
 • wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych;
 • wykonanie krawężników;
 • wykonanie obrzeży;
 • wykonanie ścieków przykrawężnikowych;
 • wykonanie chodników wzmocnionych o naw. z kostki bet.;
 • wykonanie zjazdów o naw. z kostki bet.;
 • wykonanie zieleni.

Dodatkowo wykonywane będą m.in. wymiany wszystkich włazów kanałowych studni rewizyjnych w jezdniach, włazy studni teletechnicznych, częściowa wymiana krat wpustów ulicznych, nowe oznakowanie pionowe, progi zwalniające.

Szacunkowa wartość zadania: 6.423.943 zł brutto
Przyznane dofinansowanie (95%): 6.102.745 zł brutto
Termin realizacji: rok 2024


Dofinansowano ze Środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa ul. Jana Pawła II w Skokach w ramach „Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki”

Wartość dofinansowania: 158.827,70 zł
Całkowita wartość zadania: 198.534,63 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 17.10.2023 r.

Opis zadania:

Zadanie dotyczy 6 przejść dla pieszych na ulicy Jana Pawła II w Skokach. 4 przejścia dla pieszych zlokalizowane są na drodze gminnej nr 226012 (ulicy Jana Pawła II), natomiast 2 przejścia zlokalizowane są w obrębie skrzyżowań z tą drogą. Są to: przejście na ulicy Parkowej (droga gminna nr 226049) oraz przejście na ul. Wągrowieckiej (droga gminna nr 226044).

W ramach zadania każde przejście zostanie oświetlone dwoma lampami typu LED oraz otrzyma nowe oznakowanie pionowe (znaki z tłem fluorescencyjnym) i poziome grubowarstwowe. Każde przejście zostanie wyposażone w system fakturowych oznaczeń nawierzchni. Dodatkowo przy przejściu nr 1, 5 i 6 zostaną wykonane prace polegające na przebudowie chodnika i krawężników, a w ramach przebudowy przejścia nr 3 chodnik zostanie powiększony poprzez likwidację kwietnika betonowego. Pomiędzy przejściami 5 i 6 zostanie zamontowane ogrodzenie, a przy przejściu nr 6 dokonana zostanie korekta kanalizacji deszczowej w związku z kolizją z systemem fakturowych oznaczeń.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 231.510,66 zł, w tym:

– koszty kwalifikowalne: 231.510,66 zł, w tym:
Dofinansowanie: 158.827,70 zł
Wkład Własny: 72.682,96 zł

– koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł


Dofinansowano ze Środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa ul. Kościelnej w Skokach w ramach „Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki”

Wartość dofinansowania: 87.194,90 zł
Całkowita wartość zadania: 108.993,62 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 17.10.2023 r.

Opis zadania:

Zadanie dotyczy 3 przejść dla pieszych na ulicy Kościelnej w Skokach. Przejścia dla pieszych zlokalizowane są na drodze gminnej nr 226018. 

W ramach zadania każde przejście zostanie oświetlone dwoma lampami typu LED oraz otrzyma nowe oznakowanie pionowe (znaki z tłem fluorescencyjnym) i poziome grubowarstwowe. Każde przejście zostanie wyposażone w system fakturowych oznaczeń nawierzchni. Przejście nr 1 wyposażone zostanie w wyniesioną wyspę rozdzielającą pełniącą funkcję azylu dla pieszych, ponieważ pozwalają na to warunki. Dodatkowo przy przejściu nr 2 zostaną wykonane prace polegające na poszerzeniu chodnika.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 116.606,18 zł, w tym:
– koszty kwalifikowalne: 116.606,18 zł, w tym:
Dofinansowanie: 87.194,90 zł
Wkład Własny: 29.411,28 zł
– koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł


Dofinansowano ze Środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa ul. Wągrowieckiej w Skokach w ramach „Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki”

Wartość dofinansowania: 366.587,67 zł
Całkowita wartość zadania: 533.613,46 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 17.10.2023 r.

Opis zadania:

Zadanie dotyczy 5 przejść dla pieszych na ulicy Wągrowieckiej w Skokach. 4 przejścia dla pieszych zlokalizowane są na drodze gminnej nr 226044 (ulicy Wągrowieckiej), natomiast 1 przejście zlokalizowane jest w obrębie skrzyżowania z tą drogą. Jest to przejście na ulicy Zamkowej (droga gminna nr 226048).

W ramach zadania każde przejście zostanie oświetlone 2 lampami typu LED, otrzyma nowe oznakowanie pionowe (znaki z tłem fluorescencyjnym)  i poziome grubowarstwowe oraz zostanie wyposażone w  system fakturowych oznaczeń nawierzchni. Wybudowany zostanie nowy chodnik wraz ze zjazdami pomiędzy przejściami nr 3 i 4 oraz przed przejściem nr 4, który m. in. uzupełni brakujące dojście do przejść. Odwodnienie chodnika nastąpi poprzez wykonanie wpustów i studni i podpięcie do istniejącej kanalizacji deszczowej.  Przy przejściu nr 4  wykonane zostaną prace odwodnienie oraz pasy wibracyjno-akustyczne.  Przy przejściu nr 1 powstanie ogrodzenie segmentowe oraz koperty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 451.628,72 zł, w tym:
– koszty kwalifikowalne: 393.522,15 zł, w tym:
Dofinansowanie: 314.817,72 zł
Wkład Własny: 78.704,43 zł
– koszty niekwalifikowalne: 58.106,57 zł


Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 9 – Rozświetlamy Polskę na zadanie pn.:

Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Skoki

Zadanie polega na wymianie starych, nieefektywnych i drogich w utrzymaniu lamp ulicznych na terenie całej gminy. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wymianę około 960 nieenergooszczędnych opraw na oprawy oświetleniowe LED wszystkich lamp pozostających w majątku ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia, a także kosztów z tym związanych.

Szacunkowa wartość zadania: 1.839.200,00 zł
Przyznane dofinansowanie (80%): 1.471.360,00
Termin realizacji: rok 2024

2022

Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 na zadanie pn.:

Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki – etap I.

Przedmiotem inwestycji jest:

 • budowa obiektu mostowego w ciągu drogi ul. Polna w Skokach;
 • niwelacja terenu przylegającego do mostu;
 • wykonanie nasypów ziemnych przy moście.

Inwestycja stanowić będzie I etap budowy ulicy Polnej w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 196, dzięki czemu w przyszłości zapewnione zostanie bezpośrednie połączenie południowo-wschodniej części Skoków z drogą wojewódzką, bez konieczności przejazdu przez centrum miasta.

Szacunkowa wartość zadania: 10.526.316 zł brutto
Przyznane dofinansowanie (95%): 10.000.000 zł brutto
Termin realizacji: rok 2022/2023

W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego, 3 lutego 2023 zawarto umowę z wykonawcą zadania, firmą WANT Sp. z o.o. z Tczewa, która wyceniła wartość projektu na 12.509.100 zł.

2021

Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach, gm. Skoki

Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej: Fundusz Dróg Samorządowych) na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach, gm. Skoki”. Wartość przyznanej dotacji: 183.920,96 zł.

Podpisanie umowy pomiędzy Gminą Skoki a Wojewodą Wielkopolskim odbyło się 16.06.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.

Szacunkowa wartość zadania: 499.238,82 zł
Dotacja: 183.920,96 zł
Wkład własny Gminy Skoki: 315.317,86 zł
Termin realizacji zadania: 2021 r.

W ramach zadania zaplanowano:

 • budowę jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowej na odcinku drogi o długości 0,250 km;
 • budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni mineralno-asfaltowej;
 • ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15×30 cm;
 • ułożenie krawężnika betonowego najazdowego o wymiarach 15×22 cm;
 • ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej;
 • wykonanie oznakowania pionowego;
 • budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej  o dł. 477 m, odprowadzającej wody opadowe
 • i roztopowe do rzeki Mała Wełna, poprzez: wpusty uliczne, przykanaliki, studnie, kanały.

Parametry projektowanej drogi: KR 1; klasa drogi: D; nośność drogi: 80 kN/oś; prędkość projektowa: 30 km/h; przekrój poprzeczny: 1×2; typ przekroju: uliczny; szerokość pasa ruchu: 2,5 m; pochylenie jednostronne: 2%

c.d. „Przebudowa drogi w Jagniewicach, gm. Skoki”

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 800.000 zł, w tym:

– koszty kwalifikowalne: 647.714,88 zł, w tym:

 • Dofinansowanie: 183.920,96 zł
 • Wkład Własny: 463.793,92 zł

– koszty niekwalifikowalne: 152.285,12 zł

Realizację zadania zakończono 27.10.2021 r.

Poniżej galeria zdjęć przedstawia plac budowy oraz wybudowaną drogę:


Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki – III etap

Inwestycja polega na budowie wodociągu o dł. 5.341,50 m oraz 251 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej dł. 1.720 m.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

 • sieci wodociągowej z rur PVC 160 mm o długości 184 m;
 • sieci wodociągowej z rur PVC 110 mm o długości 2.556 m;
 • sieci wodociągowej z rur PVC 90 mm o długości 1.811,50 m;
 • sieci wodociągowej z rur PE 50 mm o długości 790m;
 • przyłączy wodociągowych do granicy działki (w pasie drogowym) w ilości 251 szt. o długości 1.720 m;
 • hydranty ppoż. nadziemne 25 szt.

Nowy wodociąg włączony zostanie do wodociągu istniejącego PVC fi 160 mm w ul. Gackiej na dz. nr 365 w Sławicy.

Szacunkowa wartość zadania: 901.267,27 zł brutto
Przyznane dofinansowanie (95%): 856.203,91 zł brutto
Termin realizacji: rok 2022.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 849.403,26  zł, w tym:

 • Dofinansowanie: 806.933,10 zł
 • Wkład Własny: 42.470,16 zł

2. Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki

Zakres wykonywanych prac: Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie nr 224534P o łącznej długości 2738,00 m i szer.5,0 m – 5,5 m, w tym:

 • wykonanie podbudowy drogi na odcinku 505,00 m;
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm na odcinku drogi o dł. 2738,00 m, a także na zjazdach;
 • utwardzenie poboczy drogi na szer.0,50 cm KŁSM 0/31,5 mm gr. 15 cm ze spadkiem w kierunku przyległych terenów zielonych o wartości 6,0 –8,0%.
 • Inwestycja zrealizowana zostanie na dz. nr ew. 38, 37, 35/2, 35/3,67/2, 66/2, 35/5; 35/4; 66/13; 54 obr. Brzeźno oraz nr 80 obr. Łopuchowo.
 • Droga objęta inwestycją łączy m. Brzeźno bezpośrednio z DW 196.

Szacunkowa wartość zadania: 1.323.871,45 zł brutto
Przyznane dofinansowanie (95%): 1.257.677,88 zł brutto
Termin realizacji: rok 2022

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 1.457.525,29 zł, w tym:

 • Dofinansowanie:  1.257.677,88 zł
 • Wkład Własny: 199.847,41 zł

3. Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo – Pomarzanki – gr. Gminy Kłecko (Pomarzany):  II etap Pomarzanki

 • Przebudowa drogi gruntowej na odcinku o długości 1,027 km (dz. nr ew. 32 obręb Jabłkowo-Pomarzanki) poprzez ułożenie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 9 cm na podbudowie grubości 23 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
 • Projektowana szerokość jezdni: 5,0 m; pochylenie poprzeczne dwustronne 2%; klasa techniczna drogi: L; kategoria ruchu: KR-1-2; prędkość projektowa: 50 km/h; pobocza utwardzone o szer.0,75 m o spadku poprzecznym 2%.
 • Droga do granicy sąsiedniej gminy.

Szacunkowa wartość zadania: 1.169.628,48 zł brutto
Przyznane dofinansowanie (95%): 1.111.147,06 zł brutto
Termin realizacji: rok 2022

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego ostateczna wartość zadania wyniosła:

Ogółem: 1.117.140,00 zł, w tym:

 • Dofinansowanie: 1.061.283,00 zł
 • Wkład Własny: 55.857,00 zł

2020

Nowe drogi w Grzybowie i Rościnnie

Na terenach wiejskich w Rościnnie i Grzybowie wybudowane zostały drogi, które zapewnią ich użytkownikom, a zwłaszcza rolnikom dogodny dojazd do gruntów rolnych.

Droga w Rościnnie ma długość 504m, a w Grzybowie 484m. Obydwie mają nawierzchnię asfaltową o grubości 9 cm wraz z umocnionymi poboczami z kruszywa kamiennego.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 814.061,35zł. Na zadania Gmina Skoki otrzymała dofinansowania łącznie 766.967,00 zł z:

 • Województwa Wielkopolskiego dotację celową na obydwie drogi w kwocie 93.750 zł
 • Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 673.217 zł:
  Przebudowa drogi w Grzybowie – wartość zadania: 393.138,11 zł; wartość dotacji z RFIL: 323.217,00 zł
  Przebudowa drogi w Rościnnie – wartość zadania:  420.923,24 zł; wartość dotacji z RFIL: 350.000,00 zł

Gmina Skoki ze środków własnych na te zadania przeznaczyła niecałe 6% wartości, czyli w zaokrągleniu 47 tysięcy zł.