Wzorem lat ubiegłych w miesiącu wrześniu br. przeprowadzono procedurę wyboru firmy do pełnienia akcji zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2018/2019. Usługę tą będzie świadczyło Przedsiębiorstwo Transportowo – Drogowe z Roszkowa, z którym Gmina Skoki zawarła umowę oraz wcześniej dokonała przeglądu wymaganego sprzętu. Drogi o nawierzchni utwardzonej  na długości 56,7 km zostały objęte IV standardem utrzymania, natomiast ok. 40 km dróg o nawierzchni gruntowej V standardem. Nie wszystkie drogi o nawierzchni gruntowej zostały objęte regularnym utrzymaniem w okresie zimowym np. na działkach letniskowych, nowopowstających osiedlach mieszkaniowych. Na tych terenach  usługa będzie świadczona jeżeli będzie taka potrzeba.

Dla zapewnienia przejezdności dróg, na placu komunalnym przy ulicy Rogozińskiej w Skokach będzie przygotowane ok. 400 ton mieszanki soli z piaskiem. Wykonawca świadczący usługę przedstawił do dyspozycji zamawiającego sprzęt w ilości: samochody ciężarowe z pługiem i piaskarką 3 szt., koparko – ładowarki 2 szt., równiarki samojezdne 2 szt. oraz posypywarkę z pługiem do odśnieżania chodników. Poza świadczeniem usługi odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach w mieście Skoki zostanie ustawionych ok. 60 skrzyń z piaskiem, które w miarę zaistniałych potrzeb będą uzupełniane. 

Gmina Skoki jest zarządcą dróg gminnych i tylko na tych ciągach komunikacyjnych będzie zapewniała przejezdność w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Drogi wojewódzkie i powiatowe przebiegające przez teren gminy będą utrzymywane przez ich zarządców, którymi są odpowiednio Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.