XV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 15. sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wybór sekretarza obrad (PDF)
 2. Wybór sekretarza obrad – reasumpcja (PDF)
 3. Wprowadzenie punktu 7.15) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (PDF)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok (PDF)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2020-2036 (PDF)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr XX/149/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki (PDF)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr V/30/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty (PDF)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2020 r. (PDF)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2020 r. (PDF)
 10. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skoki (PDF)
 11. Wniosek randej Wiesławy Surdyk-Fertsch (PDF)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skoki (PDF)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Skoki oraz zasad ich używania (PDF)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Skoki (PDF)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych nr l, 2 i 8 w budynku nr 13 przy ulicy Zamkowej w Skokach wraz z udziałem w prawie własności do działki nr 78/3 (PDF)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Roszkówko (PDF)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki na obszarze części wsi Niedźwiedziny i części wsi Rejowiec (PDF)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Skoki (PDF)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (PDF)