XIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 13. sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wybór sekretarza obrad (PDF)
 2. Przyjęcie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Skoki o wprowadzenie w punkcie 6.4) Projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/306/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 marca 2018r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) (PDF)
 3. Przyjęcie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Skoki o wprowadzenie w punkcie 6.11) Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do Spółki z o.o. zarządzającej i eksploatującej miejsko-gminne składowisko odpadów komunalnych w rejonie wsi Nowe-Toniszewo-Kopaszyn (PDF)
 4. Wniosek Radnej Wiesławy Surdyk-Fertsch o wprowadzenie w punkcie 6.12) Projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Gminy Skoki o sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego (PDF)
 5. Przyjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok z dnia 12.12.2019 r. (PDF)
 6. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 r. wraz z przyjętą autopoprawką (PDF)
 7. Przyjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2019-2036 z dnia 12.12.2019 r. (PDF)
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2019-2036 wraz z przyjętą autopoprawką (PDF)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XII/100/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny lm3 odprowadzanych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w roku 2020 (PDF)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/306/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 marca 2018r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) (PDF)
 11. Przyjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2020-2036 z dnia 03.12.2019 r. (PDF)
 12. Przyjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2020-2036 z dnia 12.12.2019 r. (PDF)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2020-2036 wraz z przyjętymi autopoprawkami (PDF)
 14. Przyjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 rok z dnia 03.12.2019 r. (PDF)
 15. Przyjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 rok z dnia 12.12.2019 r. (PDF)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.wraz z przyjętymi autopoprawkami (PDF)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 (PDF)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Skoki (PDF)
 19. Poprawka radnego Stanisława Janecko do projektu uchwały w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Skoki przekazanych sołectwom (PDF)
 20. Druga poprawka (PDF)
 21. Trzecia poprawka radnego Stanisława Janecko (PDF)
 22. Czwarta poprawka radnego Stanisława Janecko (PDF)
 23. Piąta poprawka radnego Stanisława Janecko (PDF)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich, stanowiących własność Gminy Skoki przekazanych sołectwom. wraz z poprawkami (PDF)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skoki, na rok szkolny 2019/2020 (PDF)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia i przystąpienia do Spółki z o.o. zarządzającej i eksploatującej miejsko-gminne składowisko odpadów komunalnych w rejonie wsi Nowe-Toniszewo-Kopaszyn (PDF)
 27. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Gminy Skoki w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego (PDF)