XII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 12. sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wybór sekretarza obrad (PDF)
 2. Wniosek formalny: Gronowicz Leszek (PDF)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Wągrowieckiej w Skokach (PDF)
 4. Wniosek formalny: Gronowicz Leszek (PDF)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca w Skokach i wzdłuż fragmentu linii kolejowej nr 356 w Roszkowie (PDF)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok (PDF)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019-2036 (PDF)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2020 (PDF)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (PDF)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (PDF)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenie Gminie Mieścisko częściowej realizacji zadania publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Kakulin i Kuszewo gmina Skoki (PDF)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Wągrowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla części miejscowości Przysieka (PDF)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny l m3 odprowadzanych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w roku 2020 (PDF)