XI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 11. sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wybór sekretarza obrad (PDF)
 2. Wprowadzenie punktu 7.11) Podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok (PDF)
 3. Wprowadzenie zmiany punktu 8 z: „Rozpatrzenia pisma przekazanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu” na : „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr X/70/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki” (PDF)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół, prowadzonych przez Gminę Skoki oraz warunków i sposobu ich przyznawania (PDF)
 5. Poprawka Radnego Andrzeja Surdyka z dnia 17.10.2019 r. (PDF)
 6. Podjęcie uchwały w spr. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,tj. dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz warunki pracy a także wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród, nauczycielom zatrudnionym w szkole i przedszkolu , dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoki (PDF)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Rejowiec, Stawiany i Niedźwiedziny (PDF)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki (PDF)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych w Kakulinie (PDF)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 635/6 przy ul. Wągrowieckiej w Skokach (PDF)
 11. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 630/21 przy ul. Wągrowieckiej w Skokach (PDF)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 1005/6 w rejonie ul. Lipowej w Skokach (PDF)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej powożonej w Sławicy, stanowiącej część działki nr 526/37 (PDF)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości (PDF)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok (PDF)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr X/70/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki (PDF)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr X/70/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki. – reasumpcja (PDF)