Jacek Dudek Prezesem, a Alojzy Pacholski Honorowym Prezesem Koła nr 120 PZW w Skokach, to najważniejsza, dla niektórych, na swój sposób sensacyjna, wiadomość płynąca z odbytego w niedzielę 5 lutego, Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego Koła. Ale, to nie jedyne zmiany, chociaż sensacji przy ich podejmowaniu, przynajmniej dla uczestników zebrania, a wśród nich dla piszącego te słowa, żadnej nie było.

W trakcie zebrania, 35 uczestniczących w nim członków oraz goście – Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos oraz przedstawiciel Okręgu PZW w Poznaniu Jacek Kołodziej i członkowie Zarządu Koła PZW w Mieścisku; Albin Barczyński, Mirosław Michalak i Piotr  Walczak – wysłuchali Sprawozdań z działalności władz Koła w okresie 4 letniej kadencji, tj: Rzecznika dyscyplinarnego, Sądu koleżeńskiego, Wiceprezesa ds. młodzieży, Kapitana sportowego, Skarbnika Koła i Prezesa, z działalności Zarządu oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej z oceny pracy Zarządu.  W rezultacie członkowie Koła bez zastrzeżeń akceptowali działalność i jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Po części sprawozdawczej dokonano wyboru nowych władz, które będą organizować pracę Koła i kierować jego działalnością w okresie najbliższych 4 lat. W tym miejscu wypada zaznaczyć, że z ubiegania się o funkcje zrezygnowali; dotychczasowy Prezes Alojzy Pacholski i Zastępca Prezesa ds. Młodzieży Wojciech Kłosowski. W tej sytuacji :

– Prezesem został wybrany dotychczasowy Kapitan sportowy – Jacek Dudek;

– 7 członkami Zarządu zostali i w poniedziałek,13 lutego ukształtowali się w sposób następujący: Sekretarz – Piotr Babrakowski, Skarbnik – Zbigniew Kujawa, Gospodarz- Karol Neuman, Kapitan sportowy – Mariusz Kielma oraz członkowie: Andrzej Janiszewski, Hubert Radziński i Alojzy Pacholski;

Dokonano też wyboru:

– Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącym został Piotr Konrad, a członkami: Marek Kubicki, Jarosław Klewenchagen i  Krystian Czechlewski;

– Sądu Koleżeńskiego z przewodniczącym Romualdem Dudkiem i członkami Mirosławem Kamińskim i Andrzejem Szymczakiem;

Rzecznikiem dyscyplinarnym został wybrany  Błażej Szcześniak.

W porozumieniu z Kołem PZW w Mieścisku reprezentowanym przez wymienionych na wstępie jego przedstawicieli, Delegatem na Zjazd Okręgu Poznańskiego PZW wybrano byłego Prezesa Alojzego Pacholskiego, którego w trakcie zebrania obdarzono tytułem Honorowego Prezesa, a Zastępcą Delegata, obecnego Prezesa Jacka Dudka.

Miłym przerywnikiem spraw sprawozdawczo- wyborczych zebrania, stało sie ogłoszenie wyników rankingu na najlepszego wędkarza roku. Tu okazało się, że Najlepszymi Wędkarzami Roku 2016 zostali i Pamiątkowe Statuetki otrzymali: w Kategorii Juniorów – Adrian Dudek, a w Kategorii Seniorów – Robert Chelwing.

Równocześnie w dowód uznania dla byłego Prezesa Alojzego Pacholskiego za jego 16 letnie kierowanie Kołem obdarowano go  okolicznościową statuetką z podziękowaniami.

W dalszej części zebrania uchwalono preliminarz budżetowy oraz plan pracy Koła na rok 2017, w których powtórzono większość wypraktykowanych działań z roku 2016, a wzbogacono je między innymi o organizację pobytu w Skokach wędkarzy z zaprzyjaźnionej Gminy Bardowick w Niemczech

Uczestniczący w zebraniu Burmistrz Tadeusz Kłos pozytywnie ocenił  działalność Koła zarówno na rzecz swych członków, jak i w życiu społecznym i kulturalnym Gminy. Przedstawił osiągnięcia Gminy w działalności na rzecz poprawy stanu środowiska- likwidacja oczyszczalni i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Szlachęcinie na terenie Gminy Murowana Golina oraz zakładane stałe monitorowanie jakości wód. Przybliżył też procedury obowiązujące przy ubieganiu się inwestora o  wydanie zezwolenia na budowę inwestycji uciążliwej, w tym przypadku chlewni kurtynowej w Potrzanowie.

Wędkarze poruszali odwieczny problem utrudnionego dojazdu i dojścia do brzegów jezior. Mówili o podjętych przez siebie w roku 2016 działaniach, które poprzez budowę drogi dojazdowej i pomostów wędkarskich nad jeziorami Dzwonowskim i Borowym, pozwolą im na stworzenie własnej bazy wędkarskiej i to zarówno dla wędkowania indywidualnego, jak i do przeprowadzania zawodów

Przedstawiciel Zarządu Okręgu omówił wielkość składek członkowskich oraz opłat za zezwolenie na wędkowanie na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego, z podziałem na część pozostającą w Kole i odprowadzaną na rzecz Okręgu.

Po zakończeniu części oficjalnej zebrania, jego uczestnicy spotkali się na poczęstunku w swej siedzibie przy ul. Sienkiewicza, gdzie już na luzie prowadzono dalsze rozmowy i dyskusje.

Zdjęcia z Zebrania, foto. Franciszek Szklennik: