90 razy w 2011 roku syrena alarmowa skockiej Ochotniczej Straży Pożarnej podrywała strażaków ratowników do akcji. 30 spośród alarmów to wezwania i wyjazdy do gaszenia pożarów. 58 z kolei stanowiły wezwania związane z likwidacją miejscowych zagrożeń, z których: 16 wiązało się z wypadkami drogowymi, 11 z usuwaniem skutków spowodowanych przez wichury i 1 z wypompowywaniem wody z zalanej nieruchomości. Z kolei 2 alarmy to wezwania fałszywe spowodowane uruchomieniem syreny przez nieodpowiedzialne osoby.

Tymi spektakularnymi, ale jak najbardziej potrzebnymi bo ratującymi życie, zdrowie i mienie działaniami ochotników postanowiliśmy rozpocząć omówienie działalności w roku 2011 skockich Rycerzy św. Floriana.

Wchodząca w skład krajowego systemu ratownictwa gaśniczego, świętująca w roku 2011 100-lecie swego powstania Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach liczy 62 członków – 2 kobiety i 60 mężczyzn, w tym 47 członków zwyczajnych (czynnych), 4 członków honorowych i 11 członków wspierających. W roku 2011 OSP swe szeregi powiększyła o 4 nowych członków zwyczajnych. W tym też czasie „na wieczną wartę” odprowadzono od swych najmłodszych lat związanego z jednostką – najpierw w charakterze członka zwyczajnego, a od roku 2010 Członka Honorowego – druha Marian Klewenhagena.

W wymienionych na wstępie akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie: Roman Drews – 67 razy, Piotr Matuszczak – 56, Dariusz Majchrzak – 50, Michał Witkowski – 46, Tomasz Rzepczyk – 42, Krzysztof Wontroba – 38, Mikołaj Rzepczyk – 36, Zbigniew Rzepczyk – 34, Tomaszz Dziurka – 29, Dariusz Bartol – 30, Tomasz Przykucki – 27, Robert Filipowski – 21, Tomasz Bartol – 19, Paweł Szymaś – 21, Piotr Kaczmarek – 16, Robert Baranowski , Martyn Deminiak i Maciej Woźniak – 15 oraz Dariusz Błachowiak – 11 razy.

Jednostka dysponuje 1 samochodem ratowniczo – gaśniczym typu ciężkiego, 1 typu średniego i 1 samochodem operacyjnym marki Opel – wszystkie garażują w zmodernizowanych, umożliwiających bieżącą konserwację i przeglądy garażach. Ten podstawowy sprzęt uzupełniają niezbędne do prowadzenia akcji w terenie: sprzęt do ratownictwa i likwidacji skutków wypadków drogowych, sprzęt do udzielania pierwszej pomocy ofiarom tych wypadków, motopompy, węże, piły i sprzęt do prowadzenia akcji gaśniczych w trudnych warunkach oraz mundury bojowe i wyjściowe wraz ze sprzętem ochrony osobistej.

Członkowie zwyczajni uczestniczyli w szkoleniach: podstawowych, kwalifikowanej pierwszej pomocy i dowódczych. Sami też zorganizowali 4 pogadanki i pokazy z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów miejscowych szkół. W ramach prac społecznych wykonali remont dyżurki kierowców i regały do mundurów bojowych, a współdziałając z samorządem gminnym zabezpieczali uroczystości gminne.

W okresie sprawozdawczym, tak jak w latach minionych dobrze układała się współpraca jednostki z Samorządem Gminnym, z Wojewódzkim i z Powiatowym Zarządem Ochotniczych Straży Pożarnych i z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu. Dzięki współpracy z Samorządem Gminnym 100-lecie swego powstania OSP obchodziła w całkowicie zmodernizowanym przy udziale środków Unii Europejskiej obiekcie – w ramach modernizacji wykonano również centralne ogrzewanie gazowe.

O w/w dokonaniach i o stanie jednostki mówiono w sprawozdaniach przedłożonych przez Zarząd w trakcie zebrania sprawozdawczego jednostki w dniu 18.02.2012.

Ale pozytywna ocena działalności OSP znalazła też swe miejsce w wystąpieniach gości uczestniczących w zebraniu. Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP w Poznaniu Stefan Mikołajczak, Prezes Zarządu Powiatowego w Wągrowcu Andrzej Kuraszkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Zbigniew Kujawa i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu Jacek Michalak podkreślali dobrą pracę jednostki. Wskazywali, że skocka OSP działająca na bardzo trudnym terenie o dużym natężeniu ruchu drogowego spełnia ważne zadanie i jest jednostką, która obok Państwowej Straży Pożarnej bierze udział w największej liczbie akcji ratowniczych i od szybkości i sprawności jej działania często zależy zdrowie i życie uczestników zdarzeń. Wszyscy goście zobowiązali się też do udzielania dalszej pomocy skockim ochotnikom, w pierwszym rzędzie poprzez wyposażenie jednostki w ciężki sprzęt do ratownictwa drogowego.

W trakcie zebrania odznaczono:

– „Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa”: Andrzeja Smolanowicza i Tomasza Kamińskiego.

– „Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa”: Roberta Okszę-Skibińskiego.

Równocześnie Burmistrz Tadeusz Kłos i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stefan Mikołajczak przekazali na ręce Naczelnika Romana Drewsa 12 hemów bojowych zakupionych ze środków dotacji Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Starzy Pożarnych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

DSC01133   DSC01134