Działo się to w roku 1911. Kilkakrotnie zbierała się grupa mieszkańców miasta Skoki w celu utworzenia w mieście Ochotniczej Straży Pożarnej. Byli to obywatele polscy i niemieccy, ówcześni mieszkańcy naszego miasta, kupcy, rzemieślnicy i średnia inteligencja. W rezultacie w dniu 16 listopada 1911 roku utworzył się pierwszy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej. W skład Zarządu weszli znani obywatele miasta. Byli to: Bronisław Czerwiński, Marian Foerster, Henryk Berg, Maks Gust, Brunon Klewenhagen, Albert Malc, Jan Brzeziński, Fritz Schinke. Pierwszym Prezesem i jednocześnie Naczelnikiem został wybrany Bronisław Czerwiński a jego zastępcą Brunon Klewenhagen. W dalszych kolejnych latach wstępowali: Stanisław Jasiński, Franciszek Glinkiewicz, Franciszek Gołębowski, Mieczysław Pilaczyński, Leon Szalow, Teofil Wilde. Jako podstawowy sprzęt gaśniczy była sikawka ręczna o zaprzęgu konnym, która podawała jeden prąd wody z węża o średnicy 52mm.Do wyposażenia sikawki wchodziły bosaki, drabina hakowa i wiadra. Posiadano również beczkowóz o zaprzęgu konnym, który służył do dostarczania wody w czasie pożaru. Sprzęt ten został nabyty z darowizn społeczeństwa naszego miasta.

Na początku lat 20-tych z darowizn społeczeństwa miasta ufundowano sztandar dla OSP, którego osobiście wykonała Pani Wiktoria Kiełczewska, córka pierwszego Prezesa Bronisława Czerwińskiego. W latach dwudziestych i trzydziestych do OSP kolejno wstępowali: Antoni Pospychała, Stanisław Kiełczewski, Józef Burzyński, Stanisław Szeręgowski, Władysław Kowalski, Jan Hepner, Leonard Hepner, Stanisław Hepner, Bronisław Hepner, Wilhelm Giersig, Jan Bratka, Stefan Sanicki, Klemens Baranowski, Bronisław Ey, Franciszek Hepner, Stanisław Muszyński, Roman Baranowski, Bruno Braitenbach, Franciszek Giersig, Roman Hepner, Teodor Cegielski, Leonard Krupecki i Marian Ciszak. W/w druhowie działali w OSP do wybuchu II wojny światowej.

W latach okupacji niemieckiej działała przymusowa straż pożarna, pod nadzorem władz niemieckich. Wyznaczeni strażacy byli zobowiązani do stawienia się na każde wezwanie czy alarm. Remiza strażacka mieściła się w pomieszczeniu na Placu Strażackim(Obecnie salon kosmetyczny).

W krótkim czasie po zakończeniu działań wojennych, bo już 28 marca 1945 roku. wznowiła działalność Ochotnicza Straż Pożarna. Wstąpił wówczas do OSP dh Leon Szalow, Stefan Ślósarczyk, Władysław Konieczka, Marian Pilaczyński, Władysław Gasiński, Tadeusz Glinkiewicz, Mikołaj Halamski, Jan Burzyński, Stanisław Ciastowicz. Pierwszym Prezesem wybrany został dh Leon Szalow. Rok później funkcję Prezesa objął dh Stefan Ślósarczyk a Naczelnikiem został wybrany dh Stanisław Ciastowicz. Nadano wówczas tytuł honorowego Prezesa OSP założycielowi straży dh Bronisławowi Czerwińskiemu. Oprócz wymienianych wyżej działaczy wstąpiło wówczas dużo młodych zapaleńców straży, którzy utworzyli silną sekcję gaśniczą. Byli to: dh Zbigniew Daniel, Mieczysław Jasiński, Kornel Lisiecki, Florian Urbaniak, Tadeusz Hepner, Władysław Springer, Tadeusz Radziński, Aleksander Fertsch, Edward Twardowski, Bogusław Świątkowski, Alojzy Brajewski, Józef Myszka, Tadeusz Norek, Stanisław Wruk, Marian Kłosowski, Henryk Giersig, Tadeusz Drzewiecki, Alojzy Rogoziecki, Marian Modlibowski, Tadeusz Radziński, Marian Kujawa. W 1947 roku nabyto w drodze przetargu odkryty samochód typu „Krupp” wyposażony w motopompę przenośną.

W czerwcu 1949r. ówczesne władze miejskie przekazały dla OSP instrumenty dla orkiestry dętej. Początkowo orkiestra zaczęła się rozwijać. Jednak w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych OSP ze względów finansowych nie była w stanie utrzymać orkiestry. Postanowiono rozwiązać orkiestrę, a instrumenty przekazano władzom miejskim.

W 1954 roku przeniesiono remizę strażacką z Placu Strażackiego do starego budynku byłej kuźni przy ul. Parkowej. W tymże roku przydzielono jednostce samochód gaśniczy typu „Star 20”.Był to kryty samochód wyposażony w motopompę o wydajności 800 litrów/min,. drabinę „Szerbowskiego”, zawieszone kołowroty z wężami tłocznymi oraz oddzielną kabiną dla sekcji.

Ze względu na ciasne pomieszczenie jakie wówczas posiadano, podjęto w 1956r. decyzję rozbiórki starej remizy i budowę nowej. Przy dużym zaangażowaniu władz miejskich i pomocy finansowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń przystąpiono do budowy. Członkowie Straży Pożarnej włożyli duży wkład pracy społecznej. Należy tu wspomnieć o takich druhach jak: Leonard Hepner, Jan Bratka, Klemens Baranowski, Roman Baranowski, Aleksander Fertsch, Stanisław Szeręgowski, Teodor Cegielski, Miłosz Dychtowicz, Marian Klewenhagen, Stefan Chrzanowski i wielu innych. W pierwszym etapie wybudowano pomieszczenie na garaż, świetlicę i zaplecze. Górną część budynku przeznaczono na salę. W późniejszym czasie przystąpiono do dalszej rozbudowy. Dobudowano drugi garaż, wieżę do suszenia węży i przedłużono salę. Budowę dokończono w 1966 roku. W tych latach pomieszczenia te służyły jako zaplecze do celów szkoleniowych prowadzonych przez Komendę Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu dla funkcyjnych członków OSP.

W 1970 roku w dowód uznania zasług i wkładu pracy społecznej OSP Skoki otrzymała sztandar ufundowany przez władze miasta i powiatu. W 1976 roku po pożarze, w którym spaliła się sala kina „Syrena” przy ul. Kazimierza Wielkiego decyzją władz miejskich i kultury zlokalizowano kino w pomieszczeniach OSP. W 1989r. po likwidacji kina „Syrena” OSP odzyskała salę ponownie, którą posiada do dzisiaj.

W latach 80-tych OSP otrzymała przekazany przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Wągrowcu samochód bojowy typu „Star 25” wyposażony w autopompę i zbiornik wody o pojemności 2.000 litrów. W późniejszym czasie komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Obornikach przekazała dla OSP Skoki ciężki samochód gaśniczy typu „Jelcz 04” wyposażony w autopompę i zbiornik o pojemności 6.000 litrów wody oraz lekki samochód typu „Żuk”. W 1996r. wycofano samochód „Star 25”. W jego miejsce przy pomocy finansowej władz miasta zakupiono drugi samochód gaśniczy typu „Jelcz” z Zakładowej Straży Pożarnej „Stomil” w Bolechowie.

Obecnie OSP posiada 1 ciężki samochód gaśniczy typu „MAN TGM 18.290” i jeden średni samochód typu „STAR 12.157” oraz samochód operacyjny marki „POLONEZ”.

Opiekę techniczno-szkoleniową nad jednostką do 1978r. sprawowała Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Wągrowcu. Po zmianach terytorialnych kraju OSP przydzielono pod Komendę Rejonową w Obornikach, następnie pod Komendę Rejonową w Gnieźnie. Po przywróceniu powiatów OSP Skoki należy pod Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

W dniu 3 listopada 1991r. odbyło się w sali OSP uroczyste spotkanie z okazji 80-lecia istnienia OSP. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu- P. Maciej Musiał, Kierownik Urzędu Rejonowego w Poznaniu- P. Marek Pudliszak, Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach- P. Tadeusz Kłos, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu- P. Maciej Schroeder, Prezes Zarządu Gminnego OSP- P Mirosław Hamera. Na uroczystości tej wręczono jednostce OSP Skoki sztandar ufundowany przez anonimowych ofiarodawców.

W maju 1995r. na podstawie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy, Prezesem OSP Skoki i Komendantem Rejonowym Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie włączono jednostkę OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest to duży zaszczyt dla jednostki OSP, lecz nakłada równocześnie większe obowiązki, ponieważ jednostka musi być przygotowana do działań ratowniczo-gaśniczych poza swym rejonem działania.

Przez minione dziesięciolecia funkcję Prezesa OSP pełnili kolejno: Druh Bronisław Czerwiński- od powstania straży do wybuchu II wojny, Leon Szalow- po wyzwoleniu, Stefan Ślósarczyk, Stanisław Kuhnen, Klemens Baranowski, Teodor Cegielski, Leonard Krupecki, Mieczysław Grajek, Tadeusz Drzewiecki, Roman Drews, Miłosz Dychtowicz, Jan Kaczorowski.

Obecnie OSP liczy ogółem 67 członków, w tym czynnych-35, honorowych-4, wspierających-16, członków młodzieżowej drużyny poż.-12.


Uroczystości Jubileuszowe

Zbiórką na parkingu przy ul. Wągrowieckiej skockich strażaków ochotników, ich przyjaciół i gości, w tym członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Skoki oraz z OSP: Rogoźno, Gołańcz, Wapno, Damasławek, Panigródz, Murowana Goślina oraz Mieścisko, Wągrowiec i Łekno, a następnie przemarszem zwartą kolumną w towarzystwie pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Krajenki do kościoła pw. św. Piotra i Pawła, w dniu 16 lipca 2011 roku rozpoczęły się Uroczystości Jubileuszowe – 100 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach.

Tutaj w kościele, uczestnicy przemarszu w towarzystwie członków rodzin i zaproszonych gości, uczestniczyli we mszy świętej koncelebrowanej przez księdza dziekana Karola Kaczora i księdza Krzysztofa Burwiela w intencji zmarłych i aktualnie działających strażaków ochotników i ich rodzin. Ważność misji spełnianej przez Rycerzy Świętego Floriana, będącej swojego rodzaju powołaniem niosącym pomoc bliźniemu, a które wypisane jest na sztandarach strażackich „Bogu na chwałę, Bliźniemu na ratunek” poświęcone było też kazanie wygłoszone przez ks. Kaczora.

Uroczysty charakter mszy świętej podkreślała obecność 14 pocztów sztandarowych i towarzysząca modlitwom opraw muzyczna w wykonaniu Strażackiej Orkiestry Dętej.

Na zakończenie mszy św. proboszcz Karol Kaczor przekazał na ręce prezesa OSP Skoki Jana Kaczorowskiego życzenia oraz dar parafii – poświęconą w czasie uroczystości figurkę św. Floriana – patrona Strażaków, wraz z prośbą aby Strażacy wyjeżdżając na akcję chociaż westchnęli do swego patrona i z życzeniami by szczęśliwie wracali z każdej akcji.

Po mszy świętej, jej uczestnicy przeszli na Plac Powstańców Wlkp., gdzie po ustawieniu pocztów sztandarowych wciągnięto na masz flagę państwową przy dzwiękach hymnu państwowego, który zagrała orkiestra strażacka z Krajenki.

Teraz też Prezes, świętującej 100-lecie swej działalności skockiej Ochotniczej Straży Pożarnej Jak Kaczorowski powitał wszystkich przybyłych ze szczególnym uwzględnieniem gości w osobach:

 • Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Lecha Janiaka
 • Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego Stefana Mikołajczaka
 • Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu starszego kapitana Jacka Michalaka
 • Komendanta Powiatowego PSP w Gnieźnie młodszego brygadiera Marka Wegnera
 • Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Obornikach kapitana Dariusza Szramy
 • Przedstawiciela Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu starszego aspiranta Jarosława Szewczyka
 • Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Wągrowcu Andrzeja Kuraszkiewicza
 • przedstawicieli władz Powiatu Wągrowieckiego: Wicestarosty Tomasza Kranca, Przewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Synorackiego, Wiceprzewodniczących Rady: Krzysztofa Migasiewicza i Grzegorza Owczarzaka oraz Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Stanisława Kidy.
 • Burmistrza Miasta i Gminy Tadeusza Kłosa i Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawy
 • Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu podinspektora Przemysława Dorniaka i Komendanta Komisariatu Policji w Skokach podinspektora Jacka Matysiaka
 • przedstawicieli samorządu gminnego oraz przedstawicieli zakładów i instytucji a także organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Skoki.

Z kolei członek skockiej OSP Grzegorz Owczarzak przedstawił historię „Jubilatki”, od momentu jej powstania po czasy nam współczesne.

Następnie nadszedł czas na dekorację, odznaczenia oraz na gratulację i życzenia:

Uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej „Złoty Znak Związku” przyznano Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach, a z upoważnienia Zarządu Głównego, Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu Stefan Mikołajczak „Znakiem” tym udekorował sztandar skockiej jednostki.

Uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej „Złotym Znakiem Związku” wyróżniono Prezesa OSP w Skokach Jana Kaczorowskiego – udekorowania odznaczonego dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP Stefan Mikołajczak w asyście Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Lecha Janiaka.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego:

Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” wyróżnieni zostali: Mieczysław Wysocki, Tomasz Kamiński, Wojciech Marciniak i Kazimierz Guziana.
Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” wyróżnieni zostali: Dariusz Majchrzak, Robert Filipowski i Tomasz Rzepczyk.

Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” wyróżnieni zostali: Maciej Woźniak i Robert Oksza Skibiński – udekorowania wyróżnionych dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP Stefan Mikołajczak przy współudziale Prezesa Zarządu Powiatowego PSP Andrzeja Kuraszkiewicza.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego Odznaką Wojewódzką „Semper Vigilant” (Wiecznie Czuwający) odznaczony został Marian Klewenhagen – dekoracji dokonał Stefan Mikołajczak i Andrzej Kuraszkiewicz.

Uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wągrowcu Odznaką „Wzorowego Strażaka” wyróżnieni zostali: Michał Witkowski, Krzysztof Wontroba, Tomasz Dziurka, Mikołaj Rzepczyk, Piotr Kaczmarek, Paweł Kaniewski, Martyn Deminiak i Paweł Szymaś – udekorowania odznaczonych dokonali Stefan Mikołajczak i Komendant Powiatowy PSP Jacek Michalak.

Pamiątkowymi statuetkami uhonorowano dawniej czynnych i aktywnych, a dzisiaj honorowych, zasłużonych członków OSP: Miłosza Dychtowicza, Idziego Drewsa, Stefana Hepnera, Alfonsa Rzepczyka, Henryka Nowaka, Wiesława Szymasia, Stefana Chrzanowskiego i Henryka Modlibowskiego – ceremonię wręczenia statuetek poprowadzili Burmistrz Tadeusz Kłos oraz Prezes OSP Jan Kaczorowski.

Okolicznościowymi pamiątkami uhonorowano instytucje i osoby współpracujące i wspomagające Ochotniczą Straż Pożarną w Skokach: Zarząd Wojewódzki i Zarząd Powiatowy OSP, Nadleśnictwa Durowo i Łopuchówko, Gospodarstwo Rybackie w Skokach, Przedsiębiorstwo „LEMAR”, Zakłady Zielarskie „HERBAPOL”, OSP w Krajence, Rodzinne Ogrody Działkowe: „Morena”, „Semafor” i „im. Hipolita Cegielskiego” oraz Krzysztofa Migasiewicza, Zygmunta Wojtasiaka, i Sylwestra Skorba.

Uroczystościom Jubileuszowym na Placu Powstańców Wlkp. towarzyszyły melodie w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Krajenki, a prowadzącym uroczystość był radny Antoni Wiśniewski.

Po ceremonii odznaczeń i wyróżnień nastąpiły wystąpienia gości połączone z gratulacjami i życzeniami pod adresem skockiej OSP. Na ręce prezesa Jana Kaczorowskiego złożono wiązanki kwiatów oraz pamiątkowe upominki, wśród których chciałbym zaznaczyć 3 mundury bojowe ofiarowane przez Prezesa Oddziału Zarządu Wojewódzkiego Stefana Mikołajczaka i symboliczne klucze do nowych drzwi garażowych w zmodernizowanym budynku OSP w Skokach przy ul. Parkowej przekazane przez Burmistrza Tadeusza Kłosa.

Spotkanie zakończył przemarsz zgromadzonych uczestników uroczystości do siedziby OSP przy ul. Parkowej, gdzie po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia „bohaterowie uroczystości” – Skoccy Strażacy Ochotnicy i ich goście zasiedli do wspólnego posiłku.