W Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w środę, 3 lipca br. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach. Na konkurs w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty.

Komisja w składzie czternastu osób w tym: czterech przedstawicieli organu prowadzącego, trzech przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego, trzech przedstawicieli związków zawodowych, dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz dwóch przedstawicieli Rady Rodziców, po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych ofert przez kandydatów podjęła uchwałę o odmowie dopuszczenia jednego z nich z powodu braku formalnego.

Następnie komisja konkursowa wysłuchała koncepcji funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach przedstawionych przez dwóch kandydatów oraz ich odpowiedzi na zadane pytania. Po wysłuchaniu przeprowadzono pierwsze, a następnie drugie głosowanie, w którym żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów. Tym samym komisja podjęła uchwałę o nierozstrzygnięciu konkursu.

Przepis art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe stanowi, że jeśli konkurs jest nierozstrzygnięty lub nikt się do niego nie zgłosił powierza się to stanowisko kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę w porozumieniu z kuratorem oświaty i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz rady rodziców. Organ prowadzący szkołę, może także ogłosić kolejny konkurs na stanowisko dyrektora.