Burmistrz Tadeusz Kłos, Sekretarz Gminy Blanka Gaździak oraz kierownicy referatów UMiG Skoki spotkali się 7 czerwca z sołtysami sołectwa. Spotkanie było okazją do szczegółowego omówienia spraw, które w ostatnim czasie wzbudzają emocje i są przedmiotem nieprawdziwych informacji i komentarzy w mediach społecznościowych.

Burmistrz Tadeusz Kłos poinformował sołtysów, że jesteśmy jako gmina częścią systemu, który tworzą: gminy, województwa, państwo i Unia Europejska. Wszystkie elementy tej struktury przenikają się na swój sposób i są od siebie zależne. Sołectwa  i sołtysi są częścią samorządu i ciążą na nich określone przez ustawę i uchwały samorządu powinności. Burmistrz zwrócił uwagę na to, że sołtysi nie mogą samodzielnie kreować rzeczywistości tam, gdzie zastrzeżone jest to do kompetencji samorządu gminy, województwa lub państwa.

Gospodarka odpadami

Kwestie te przedstawił szczegółowo Krzysztof Mańka, kierownik Referatu Ochrony Środowiska UMiG w Skokach. Rada Miejska Gminy Skoki przyjęła uchwałę o wprowadzeniu od 1 czerwca wyższych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami. Stawka wynosi od 1 czerwca 39 zł od osoby lub 36 zł jeśli w gospodarstwie domowym część bioodpadów jest przetwarzana w kompostownikach. Nie uległy zmianie stawki dla właścicieli i użytkowników działek rekreacyjnych, bo na to nie zezwalają uchwalone w sprawie gospodarki odpadami ustawy. W tej kwestii ani samorząd, ani kierownictwo urzędu nie może postanowić inaczej.

Gmina Skoki wprowadziła najpóźniej ze wszystkich gmin powiatu wągrowieckiego i ościennych. I nie jest to podwyżka w skali maksymalnej, na co pozwalają przepisy ustawy. Niektóre gminy naszego powiatu wprowadziły podwyżki już w ubiegłym roku. Gmina Wągrowiec, na terenie której funkcjonuje MSKOK Kopaszyn – Toniszewo) wprowadziła stawkę 41 zł od osoby już na początku roku.

W mediach społecznościowych pojawiają się informacje, że na terenie gmin: Kłecko i Kiszkowo stawki od osoby są o kilka złotych niższe. Tak faktycznie jest, ale te gminy mają prawo odprowadzać odpady do punktu, który już nie ma możliwość technicznych zwiększenia przyjęcia. Samorząd i kierownictwo Gminy Skoki poszukuje możliwości innych rozwiązań.

Po rozliczeniu 2022 roku różnica między wpływami z opłat za odbiór odpadów a poniesionymi kosztami ich zagospodarowania była przyczyną deficytu w wysokości blisko 450 tysięcy złotych. Mimo to, władze gminy nie zdecydowały się na wprowadzenie podwyżek wcześniej.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniona została nowa firma, która odbiera już od mieszkańców gminy odpady 5 frakcji: zmieszane, plastik i metale, papier, szkło, bioodpady. Urząd podał nową cenę wraz z informacją, że jest to zapłata za sam odbiór ale bez kosztów zagospodarowania. Pojawiło się mylne wrażenie, że nastąpiło zmniejszenie kosztów i wprowadzono jednak podwyżkę opłat od mieszkańców.

Krzysztof Mańka, przedstawił także zebranym dane o wzroście opłat za zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów. We wszystkich przypadkach – poza odpadami wielkogabarytowymi – nastąpił wzrost tych opłat i przy dalszym wzroście wprowadzone podwyżki od mieszkańców mogą nie zrekompensować różnicy. Poinformował również o wprowadzeniu nowego systemu monitorowania ilości wytwarzanych ścieków w korelacji z ponoszonymi kosztami ich wywozu przez ich wytwórców. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska stosuje wobec urzędów system kar, który jest wynikiem dysproporcji między ilością pobierane wody a ilością nieczystości. Zbyt duże rozbieżności wskazywać mogą na próby niekontrolowanego pozbywania się ścieków, co bezpośrednio wpływa na stan środowiska.

Kinga Pilna, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, przedstawiła zalecenia dotyczące systematycznego przeglądu stanu technicznego placów zabaw i innej infrastruktury finansowanej przez urząd.

Marianna Gregorczuk, inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, przedstawiła wszystkie fakty związane z planowaną inwestycją dotyczącą placu zabaw dla dzieci w Potrzanowie. W tej sprawie w mediach pojawiły się informacje, które negatywnie rzutowały na pracę urzędu, co nie ma pokrycia w faktach.

W najbliższym wydaniu „Wiadomości Skockich” znajdziecie Państwo szczegółowe wyjaśnienia dotyczące gospodarki odpadami i kosztów z tym związanych.

Galeria zdjęć ze spotkania, autor Karolina Stefaniak: