Gmina Skoki posiada w swojej ofercie atrakcyjne działki budowlane. W najbliższym czasie odbędą się przetargi na sprzedaż 3 nieruchomości.


Działka oznaczona numerem geodezyjnym 1365 położona w Skokach przy ulicy Akacjowej

Numer działki, obręb geodezyjny, numer księgi wieczystejPowierzchnia działki [ha]Cena wywoławcza bruttoWysokość wadium i termin wpłatyCzas i miejsce przetargu
1365 Skoki księga wieczysta PO1B/00049262/90,0702105.000 zł8.000 zł do 25 maja 2023 (czwartek)30 maja 2023 (wtorek) godz. 10:00   UMiG w Skokach – sala konferencyjna (Segment B)

Nieruchomość położona jest w strefie obrzeżnej miejscowości Skoki przy ulicy Akacjowej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz torów kolejowych. Działka zlokalizowana jest na terenie ze znacznym skłonem w kierunku zachodnim. Na działce zlokalizowane są dwie studzienki od kanalizacji deszczowej, w związku z tym działka zostanie obciążona służebnością przesyłu na rzecz Gminy Skoki.

Nieruchomość ta posiada dostęp do publicznej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej (ul. Akacjowa). Istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej znajdujących się w nieruchomościach gminnych (o warunkach przyłączenia decydować będzie administrator sieci).

Działka zlokalizowana jest w odległości około 1,2 km od stacji kolejowej PKP w Skokach, 1,4 km od drogi wojewódzkiej nr 196 oraz 1,5 km od Szkoły Podstawowej w Skokach.

Dla nieruchomości wydana została decyzja nr 28/23 z 21.02.2023 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


Działka oznaczona numerem geodezyjnym 858/142 położona w Skokach przy ulicy Brzoskwiniowej

Numer działki, obręb geodezyjny, numer księgi wieczystejPowierzchnia działki [ha]Cena wywoławcza bruttoWysokość wadium i termin wpłatyCzas i miejsce przetargu
858/142 Skoki księga wieczysta PO1B/00057904/10,4367280.000 zł20.000 zł do 25 maja 2023 (czwartek)30 maja 2023 r. (wtorek) godz. 12:00   UMiG w Skokach – sala konferencyjna (Segment B)

Nieruchomość położona jest w Skokach przy ulicy Brzoskwiniowej,  w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów leśnych i uprawianych rolniczo. Działka zlokalizowana jest na terenie ze skłonem w kierunku południowym (różnica wysokości w obrębie działki wynosi około 5m), ma kształt wieloboku.

Dostęp do drogi publicznej (ul. Antoniewskiej) odbywa się poprzez działkę gminną stanowiącą drogę wewnętrzną o nawierzchni gruntowej (ul. Brzoskwiniowa). Istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, energetycznej i gazowej (o warunkach przyłączenia decydować będzie administrator sieci).

Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości około 1,2 km od stacji kolejowej PKP w Skokach, 2,0 km od drogi wojewódzkiej nr 196 oraz 2,1 km od Szkoły Podstawowej w Skokach.

Nieruchomość ta zgodnie z Uchwałą nr XVIII/149/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miasta Skoki, położona jest na terenie oznaczonym jako 4 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej. Teren nie jest ogrodzony, gotowy do zainwestowania.


Działka oznaczona numerem geodezyjnym 183/7 położona w Potrzanowie w rejonie ulicy Borówiec

Numer działki, obręb geodezyjny, numer księgi wieczystejPowierzchnia działki [ha]Cena wywoławcza bruttoWysokość wadium i termin wpłatyCzas i miejsce przetargu
183/7 księga wieczysta PO1B/00058025/20,1152101.400 zł7 000 zł do 31 maja 2023 (środa)6 czerwca 2023 (wtorek) godz. 10:00   Urząd Miasta i Gminy w Skokach – sala konferencyjna (Segment B)    

Nieruchomość położona jest w Potrzanowie na końcu ulicy Borówiec. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny uprawiane rolniczo oraz rów szczegółowy. Działka zlokalizowana jest na terenie ze skłonem w kierunku południowym. Średnie nachylenie działki wynosi 3%-4%. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez ul. Borówiec o nawierzchni z kostki betonowej, a następnie poprzez gminną drogę gruntową. Istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, energetycznej i gazowej, zlokalizowanych w ulicy Borówiec w odległości około 60 m od granicy działki. O możliwości i warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci decydować będzie administrator sieci.

Działka zlokalizowana jest w odległości około 2 km od Szkoły Podstawowej w Skokach, 2,2 km od drogi wojewódzkiej nr 196 oraz 3,5 km od stacji kolejowej PKP w Skokach.

Nieruchomość ta zgodnie z Uchwałą nr V/26/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo, położona jest na terenie oznaczonym jako 1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest nieogrodzona, gotowa do zainwestowania.


Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy Polnej (http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?a=16653).

Odwołanie przetargu następuje z powodu sprostowania zapisów decyzji o warunkach zabudowy.

Osobom, które wpłaciły wadium do przetargu na ww. nieruchomość, zostanie ono zwrócone niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 3 dni roboczych, na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu środków pieniężnych.

Przetarg na zbycie w/w nieruchomości zostanie powtórzony w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.


Warunki udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości i w terminie określonym w powyższych tabelach, na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki.
 2. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.
 3. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu.
 4. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
 5. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
 6. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 7. Wadium wpłacone przez osoby, która nie wygrały przetargu, zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu,  nie później niż przed upływem 3 dni.

Pozostałe informacje

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 4. Ogłoszenia o opisanych wyżej przetargach opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?c=1028).

Szczegółowych informacji w sprawie nieruchomości udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa pod numerem telefonu 61 8925815.