25 kwietnia odbyła się 58 sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki. Podczas sesji podjęto jednogłośnie 10 uchwał.

Wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok, które dotyczą:

 • zaplanowania dochodów 250.000 zł ze zwrotu podatku VAT za 2022 rok;
 • zwiększenia o 4.080 zł planowanych środków na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych zgodnie z aktualizacją zapotrzebowania zgłoszonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • zaplanowania dochodów 6.904 zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej ze środków Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest;
 • zaplanowania wydatków 600.000 zł na „Budowę chodnika w Rościnnie „;
 • zabezpieczenia środków 160.000 zł na remont drogi gminnej w Ignacewie, z czego 100.000 zł stanowią środki planowane do otrzymania z Nadleśnictwa Durowo w ramach wspólnej realizacji zadań przedsięwzięć drogowych związanych z gospodarką leśną na terenie Gminy Skoki;
 • zaplanowania wydatków 10.000 zł na zadania związane z organizację Mistrzostw Nordic Walking w Skokach;
 • zwiększenia od 20.000 zł wydatków bieżących związanych z wykonaniem usług geodezyjnych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi;
 • zmniejszenia o 50.000 zł wydatków planowanych na ewentualną spłatę poręczeń na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka ” zgodnie z informacją otrzymaną ze związku;
 • wprowadzenia wydatków 36.776 zł z refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Miasto Wągrowiec na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki a uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Wągrowiec;
 • zaplanowania wydatków 5.000 zł na udzielenie dotacji celowej w ramach wsparcia finansowego realizacji „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Województwa Wielkopolskiego”;
 • zwiększenia o 42.864,34 zł wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to środki niewykorzystane w 2022 roku, które zgodnie z obowiązującymi przepisami należy wprowadzić do budżetu roku bieżącego.
 • zaplanowania środków 50.000 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • zaplanowania wydatków na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20 14-2020 w wysokości 48.900 zł. Środki te przeznaczone zostaną na dystrybucję żywności, 30.000 zł/, wynajem pomieszczenia do przechowywania żywności /11.900zł/ oraz transport i rozładunek żywności 7.000 zł,
 • zabezpieczenia 20.000 zł na adaptację pomieszczeń archiwum Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach,
 • zwiększenia o 4.080 zł środków na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania w związku z aktualizacją zapotrzebowania zgłoszoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • zaplanowania wydatków 22.218 zł z 20% udziału środków -własnych Gminy Skoki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
 • w związku z otwarciem ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym na „Odbiór i zagospodarowanie odpadom komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki” dla części zamówienia tj. „Opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Skoki” zwiększono planowane wydatki o 100.000 zł,
 • zwiększenia środków 6.904 zł na wydatki związane z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w ramach dotacji otrzymanej z Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zadania,
 • zaplanowania wydatków 5.000 zł na pokrycie kosztów eksploatacyjnych budynku przy ulicy Topolowej tj. harcówki /oplata za energię elektryczną – 3.000 zł oraz oplata za wodę -2.000 zł/.
 • zabezpieczenia środków 25.000 zł na pobycie kosztów eksploatacyjnych pomieszczenia wynajmowanego na cele społeczno – kulturalne przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Skokach: opłata za ogrzewanie gazowe – 20.000 zł, energia elektryczna – 3.000 zł, oplata za wodę – 2.000 zł,
 • zaplanowania wydatków 5.000 zł na zakup artykułów sportowych oraz usług związanych z organizowanymi imprezami sportowymi,
 • zaplanowania 8.000 zł na zakup i montaż bramek do piłki nożnej w Roszkówku oraz 15.500 zł na zakup i montaż urządzeń do „Street workout” na boisku w Jabłkowie.
 • zwiększenia o 40.000 zł wydatków planowanych na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197 – dokumentacja”, gdyż w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego cena najniższej oferty przewyższa środki zabezpieczone w budżecie na to zadanie.

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2023-2036;

Zgłoszono sołectwo Kuszewo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”-

Mieszkańcy sołectwa Kuszewo wyrazili wolę przystąpienia do wymienionego zadnia i powołanie Grupy Odnowy Wsi. Celem Programu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego do tworzenia formalnych i nieformalnych struktur organizacyjnych oraz podejmowania zadań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz utrzymaniem, odbudową i poprawą dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. W ramach Programu ogłaszane są konkursy, w których sołectwa za pośrednictwem gmin mogą ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań, zaproponowanych przez mieszkańców

Przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący północną część obrębu Lechlin.

Podjęto uchwałę w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki.

Uchwała stanowi realizację obowiązku nałożonego przez ustawodawcę. Z przeprowadzonej analizy wynika m.in., że obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki wymaga aktualizacji w zakresie obecnie obowiązujących przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, głównie uzupełnienia o elementy obligatoryjnie ujmowane w studium.

Ustanowiono dwa nowe pomniki przyrody.

Uchwała dotyczy dwóch gatunków drzew: sosny zwyczajnej oraz dębu szypułkowego.

Sosna stanowi twór o szczególnej wartości przyrodniczej, ponieważ posiada 7 pni, nadano jej nazwę „Sosna Morga”. Obwód wyliczono na 404 cm, usytuowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 1096/2 – obręb geodezyjny Skoki (52.660873, 17.160131).


Wyjaśnić należy, że jeżeli drzewo na wysokości 130 cm posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni.

Dąb o nazwie „Dąb Moraś”, o obwodzie 348 cm, usytuowany na działce o numerze ewidencyjnym 678 – obręb geodezyjny Skoki (52.670040, 17.158723).

Odznacza się okazałymi rozmiarami, wyróżniającymi go w stosunku do innych drzew rosnących na obszarze miasta Skoki. Ustanowienie tych drzew opisanych pomnikami przyrody ma na celu ochronę tworów przyrody charakteryzującej się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a także szczególnymi cechami osobniczymi i rozmiarem.

Przyjęto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki, na rok 2023.

W związku w rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z 17 lutego 2023 roku, dotyczące podziału środków finansowych, przeznaczonych na realizację zadań wskazanych w Programie, konieczne było podjęcie nowego programu.

Wyrażono zgodę na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Skokach w rejonie ul. Podgórnej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako działki nr 1568, 1569, 1570, 1571 położone są w Skokach w rejonie ul. Podgórnej, stanowią własność Gminy Skoki i wchodzą w skład gminnego zasobu nieruchomości. Działki te objęte są umową dzierżawy, która obowiązuje do 31 maja 2023 r. Aktualny dzierżawca przedmiotowych działek zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony. Z uwagi na ich zagospodarowanie i wieloletnie użytkowanie, zasadnym było wyrażenie zgody na bezprzetargowy tryb zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.

Wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy Brzozowej.

Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 1427/2 ma powierzchnię 0,0485 ha, położona jest w Skokach przy ulicy Brzozowej, stanowi własność Gminy Skoki i wchodzi w skład gminnego zasobu nieruchomości. W związku z dużym zainteresowaniem na nabycie działek położonych w Skokach, Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej niniejszy projekt uchwały, celem wyrażenia zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

Wyrażono zgodę na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku w Pawłowie Skockim na czas nieoznaczony.

Uchwała ta dotyczy lokalu użytkowego położonego w budynku w Pawłowie Skockim. Lokal wynajmowany był od 1998 roku na prowadzenie sklepu ogólnospożywczego. Od 2022 roku lokal nie jest objęty umową najmu. Aktualnie lokal stoi pusty, ponieważ pomimo przeprowadzenia przetargów na najem tego lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu ogólnospożywczego, nikt nie był zainteresowany przystąpieniem do przetargu. W związku ze zmianą trybu przeprowadzenia przetargu oraz powierzchnią użytkową lokalu przeznaczonego do wynajęcia, konieczne było podjęcie nowej uchwały. Przedmiotowy lokal przeznaczony zostanie do oddania w najem na cele prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalności oświatowej.

Radnym przedłożono również sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 r.