22 listopada odbyła się sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.

Z uwagi na konieczność wprowadzenia do budżetu Miasta i Gminy Skoki środków finansowych na realizację zadania polegającego na sprzedaży paliwa stałego przez Gminę w ramach zakupu preferencyjnego konieczne było podjęcie zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej.

Wprowadzono dochody w wysokości 2.000.000 zł z tytułu planowanych wpłat od mieszkańców za zakup węgla. Zaplanowano środki w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na zakup węgla /1.500.000 zł/ oraz na wydatki związane z dystrybucją węgla dla mieszkańców gminy /500.000 zł/. Na skutek wprowadzonych zmian przychody, rozchody oraz wynik finansowy budżetu nie uległy zmianie.

Podjęte uchwały:

  1. Wybór sekretarza obrad
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2036