23 grudnia 2010 roku Rada Miejska Gminy Skoki uchwaliła budżet Gminy na rok 2011. Ogólne dochody budżetu wynoszą 27.821.214 zł, a ogólne wydatki budżetu zamykają się kwotą 31.992.983 zł.

Na łączną kwotę dochodów budżetowych składają się dochody własne w wysokości 13.917.363 zł, w tym min.: wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym i ze sprzedaży mienia – 3.033.823 zł, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek – 6.639.782 zł, wpływy z podatku rolnego – 467.852 zł, wpływy z podatku leśnego – 169.199 zł, wpływy z podatku od środków transportowych – 125.725 zł i wpływy z opłat z zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych – 115.000 zł.

Dochody własne uzupełniają dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i inne dotacje na realizację zadań własnych gminy w wysokości 4.816.580 zł oraz subwencje z budżetu państwa w wysokości 9.087.271zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków budżetowych, tj. 31.992.983 zł, przewidziano min. wydatki na:

 • Rolnictwo i łowiectwo: 160.000 zł, w tym na melioracje wodne – 40.000 zł i na dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej 8.000zł oraz na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 92.000 zł.
 • Leśnictwo w tym na utrzymanie lasów komunalnych i na dolesianie – 70.000 zł.
 • Transport i łączność: 4.727.218 zł, w tym wydatki bieżące min. na remonty, oznakowanie i bieżące utrzymanie dróg, łącznie z utrzymaniem przejezdności dróg i ulic w okresie zimowym – 651.038 zł, na dotację celowa dla Powiatu Wągrowieckiego, na remont drogi Skoki – Kuszewo – Jaroszewo – 20.000 zł, na zakup kruszywa na drogę gminną FS Grzybowo – 7.000 zł, na wymianę nawierzchni chodnika przy drodze gminnej – FS Lechlin – 12.740 zł, na zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej we wsi FS Pomorzanki – 5.590 zł, na zakup i nawiezienie tłucznia na drogę gminną w kierunku działek letniskowych FS Sławica – 9.282 zł. na wykonanie nawierzchni z tłucznia recyklingowego na drodze gminnej FS Bliżyce – 9.802 zł, na zakup tłucznia na drogę gminną w kierunku Przysieczyna FS Lechlinek – 7.228 zł, na budowę ul. Dworcowej w Skokach – 72.000 zł, na budowę nawierzchni ul. Głowackiego i Kościuszki 1.000.000zł, na wykup gruntów przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej we wsi Roszkówko 10.500 zł, na wykup gruntów pod drogi – 25.000zł, na przebudowę drogi w Niedźwiedzinach – 26.500 zł i na budowę nawierzchni drogi gminnej Potrzanowo – Budziszewko – 2.870.538 zł, w tym dotacja ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego – 1.435.269 zł.
 • Turystykę: 70.000 zł w tym: wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – 39.500 zł, na organizację rajdów oraz utrzymanie szlaków turystycznych 23.500 zł.
 • Gospodarkę mieszkaniową: 291.000 zł, w tym: na remonty bieżące oraz na utrzymanie budynków i przygotowanie obiektów do sprzedaży – 246.000 zł, na wydatki majątkowe związane z kapitalnymi remontami budynków – 45.000 zł.
 • Działalność usługową: związaną z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 126.141 zł.
 • Administrację publiczną: tj. na działalność urzędu i Rady Gminy 4.087.173 zł, w tym na działalność Rady Gminy 132.900 zł, na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy 3.175.793 zł plus 67.700 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które gmina ma otrzymać z budżetu państwa, na promocję gminy 92.320 zł oraz na pozostałą działalność z zakresu administracji – 618.460 zł, w tym wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka 278.720 zł.
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową: 662.300 zł, w tym na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 661.800 zł, w tym min. na: modernizację budynku OSP 16.000 zł, oraz na remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach – 451.400 zł.
 • Obsługę długu publicznego (spłata kredytów i pożyczek: 907.336 zł)
 • Rożne rozliczenia: w tym rezerwy ogólne i celowe – 156.000 zł
 • Oświatę i wychowanie: 12.652.928 zł, w tym na utrzymanie:

Szkół podstawowych 5.002.580 zł, z czego na dotację dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach – 1.761.337 zł

Przedszkoli – 2.060.806 zł z czego: dotacja dla Miasta Poznani oraz dla gmin Czerwonak i Kiszkowo -18.394 zł, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Potrzanowie – 157.661 zł i dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach – 620.370 zł

Gimnazjum – 4.856.833 zł, w tym na rozbudowę budynku Gimnazjum – 1.300.000 zł
Na dowożenie uczniów do szkół – 568.900 zł.

 • Ochronę zdrowia: 217.244 zł, w tym na zwalczanie narkomanii – 21.800 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 93.200 zł i na pozostałą działalność, w tym na utrzymanie budynku byłego gminnego ośrodka zdrowia – 92.244 zł oraz dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną – 10.000 zł.
 • Pomoc społeczną: 3.980.221 zł, w tym na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.805.756 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -12.718 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 270.848 zł, na dodatki mieszkaniowe – 200.000 zł, na zasiłki stałe – 108.444 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 432.785 zł, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 94.100 zł i na pozostałą działalność, w tym na dotacje na dożywianie – 55.570 zł.
 • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację): 35.000 zł.
 • Gospodarkę komunalna i ochronę środowiska: 1.360.898 zł, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód – 336.788 zł. z tego środki dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na kanalizację – 212.102 zł, na gospodarkę odpadami łącznie z transportem i opróżnianiem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, oraz odbiorem, transportem i utylizacją padłych zwierząt oraz wniesieniem wkładów do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie i rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu – 368.750 zł, na oczyszczanie miasta i wsi – 127.500 zł, na utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 73.100 zł, na utrzymanie schroniska dla zwierząt – 37.500 zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg – 368.660 zł.
 • Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego: 2.034.994 zł, w tym na domy i ośrodki kultury oraz świetlice i kluby – 1.184.678 zł, w tym na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Potrzanowie – 300.000 zł oraz rozbudowę budynku świetlicy w Kuszewie – 637.508 zł, na Bibliotekę samorządową – 656.066 zł oraz na pozostała działalność w tym min. organizację dnia dziecka na wsiach, wydawnictwo „Wiadomości Skockie” i współpracę z zagranicą – 194.250 zł.
 • Kulturę fizyczną i sport: 409.010 zł, w tym na obiekty sportowe – 91.300 zł, na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 90.000 zł i na pozostałą działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym na organizację turniejów i imprez sportowych, Skocką Galę Mistrzów oraz na utrzymanie istniejących i budowę placów zabaw dla dzieci – 227.710 zł.

Deficyt budżetowy, tj. różnica pomiędzy ogólną suma dochodów i łączną kwotą wydatków wynosi – 4.171.769 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

W budżecie zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości 56.000 zł i rezerwy celowe w wysokości 100.000 zł oraz wyodrębniono Fundusz Sołecki dla poszczególnych sołectw w ogólnej wysokości 235.454 zł.

Dla porównania podajemy, ze budżet gminy na rok 2010 w momencie uchwalenia wynosił 25.153.150 zł po stronie dochodów oraz 32.333.675 zł po stronie wydatków.

Uwaga! Zainteresowanych szczegółami budżetu zachęcamy do skorzystania ze strony PIP Gminy Skoki http://skoki.nowoczesnagmina.pl/.