26 kwietnia odbyła się 43 sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

 • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.,
 • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036,
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki na obszarze wsi Rejowiec i Szczodrochowo,
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Rejowiec,
 • udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieścisko,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadanie p.n. „Remont drogi powiatowej nr 1653P odcinek Skoki- Rościnno”.

Wprowadzone przez radnych zmiany w budżecie Gminy na 2022 r. polegały na:

 • zaplanowaniu dotacji celowej w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na remont drogi powiatowej nr 1653P odc. Skoki – Rościnno.Powiat Wągrowiecki z uwagi na prowadzone równolegle inne zadania inwestycyjne (min. rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wągrowcu) nie jest w stanie sfinansować z własnych środków remontu odcinka drogi powiatowej Skoki-Rościnno. Remont tej drogi z uwagi na znaczne zużycie techniczne jest konieczny w celu zapewnienia odpowiednich warunków komunikacyjnych.
 • w związku z dowozem dwóch osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Skoki do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, wprowadzono wydatki 3.828 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminie Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.
 • wprowadzeniu dochodów 1.987 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2021 roku Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.
 • wprowadzeniu do budżetu dochodu 807.500 zł. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego pn. wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Gmina Skoki otrzyma środki na zakup 323 szt. komputerów.
 • zaplanowaniu dochodów w wysokości 6.800 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2021 roku Powiatowi Wągrowieckiemu na realizację „Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”
 • Wprowadzeniu dochodów 35.420 zł z tytułu środków przekazanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
  • 9.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,
  • 5.000 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
  • 21.420 zł na wypłatę świadczenia 300+ wraz z kosztami obsługi. Środki dotyczą świadczeń należnych za miesiąc marzec.
 • Wprowadzeniu dochodów w wysokości 22 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2021 roku Związkowi Harcerstwa Polskiego na realizację zadania publicznego pn. „103 Rocznica Powstania Wielkopolskiego”.
 • Wprowadzeniu wydatków 35.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53 – „rybakówka”,
 • W związku z planowanym podłączeniem do sieci gazowej 4 mieszkań znajdujących się w budynku komunalnym na ulicy Zamkowej 9, zwiększono o 55.000  zł wydatki planowane na wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych,
 • Zaplanowaniu wydatków 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie „Termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego na ul. Jana Pawła II 45 w Skokach”.
 • Przeniesiono wydatki 10.000 zł planowane na sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu, zmiany studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.
 • Zmniejszeniu o 3.600 zł wydatków planowanych na realizację projektu pn. „Informatyka się liczy!” z uwagi na powstałe oszczędności w wydatkach planowanych na wynagrodzenia osób biorących udział w projekcie. Zadanie to realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Skokach.
 • Zmniejszeniu o 25.000 zł środków planowanych na „Modernizację budynku przedszkola w Łosińcu”. Zadanie to zostanie przeniesione do realizacji w roku przyszłym.
 • Zwiększeniu o 3.000 zł środków zaplanowanych na utrzymanie budynku administracyjno – socjalnego na placu targowo – parkingowym w Skokach.
 • Z uwagi na znaczący wzrost cen opału o 10.000 zł zwiększono środki planowane na zakup węgla do świetlic wiejskich na terenie gminy.
 • Zwiększeniu o 40.000 zł wydatków planowanych na udzielenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skokach.

Wprowadzono również zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wprowadzając m.in. możliwości realizacji inwestycji celu publicznego – drogi rowerowej – wzdłuż drogi wojewódzkiej 197 w Rejowcu.