29 marca obyła się trzecia w tym miesiącu, a w ogóle XLII  sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

 • Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 • Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036.
 • Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Sławicy.
 • Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Zmiany budżetowe dotyczyły:

 • Zaplanowania dochodów 35.516 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno -pedagogicznej.
 • Wprowadzenia środków 17.821 zł z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Murowana Goślina a uczęszczającymi do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozboju” w Skokach.
 • Wprowadzenia dochodów 1.620 zł z tytuł wpłaty darowizn pieniężnych przekazanych dla sołectwa Rościnno oraz Pawłowo Skockie.
 • Wprowadzenia wydatków 100.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo – przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody na terenie Gminy Skoki,
 • Zaplanowania środków 20.000 zł na wykup infrastruktury -wodociągowej od osób prawnych na terenach wiejskich,
 • Wprowadzenia wydatków 50.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzka nr 197″,
 • Zaplanowania wydatków 450 zł z przeznaczeniem na opłatę do Nadleśnictwa Łapuchówko za bezumowne korzystanie z gruntu zajętego pod przystanek autobusowy w Budziszewicach,
 • Zwiększenia o 5.000 zł wydatków na ogłoszenia w prasie w związku z organizowanymi przetargami na sprzedaż nieruchomości gminnych,
 • Zaplanowania wydatków 25.000 zł z przeznaczeniem na budowę przyłączy kanalizacyjnych do budynku mieszkalnego w Roszkowie,
 • Wprowadzenia środków 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni do mieszkania komunalnego na ulicy Topolowej w Skokach,
 • Zaplanowania wydatków 4.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu dostępności architektonicznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach
 • Zwiększenia o 27.932 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej w Skokach oraz o 7.584 zł dotację na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zając specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Środki wprowadzono w związku z uzyskaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
 • Zaplanowania wydatków 9.500 zł z przeznaczeniem na opłatę do Nadleśnictwa Łopuchówko za bezumowne korzystanie z gruntu zajętego na cele parkingowe przy Szkole Podstawowej oraz Bibliotece Publicznej w Skokach.
 • Zwiększenia o 7.000 zł wydatków planowanych na zakup paliwa do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych.
 • Zwiększenia o 90.095,12 zł wydatków z tytułu niewykorzystanych środków za lata ubiegłe na realizację projektu pn. „Poprawy dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – II edycja”.  Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach.
 • Zaplanowania wydatków 23.000 zł z przeznaczeniem na „Modernizację oświetlenia terenu przy parkingu i wejściu do Ośrodka Zdrowia w Skokach”. W ramach zadania planuje się demontaż starych słupów oświetleniowych oraz zamontowanie 4 nowych lamp z oprawami LED wraz z wykonaniem Unii kablowych.
 • Zwiększono o 3.500 zł wydatki na utrzymanie czystości i porządku na placu targowo – parkingowym w Skokach w związku z wprowadzeniem dodatkowego dnia handlowego w piątek,
 • W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym o 150.000 zł zwiększono wydatki majątkowe zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach „. Środki na to zadanie przeniesione zostały z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej”.

Poniżej zdjęcia autorstwa Franciszka Szklennika przedstawiają radnych oraz pracowników UMiG w Skokach:

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu Gminy zwiększono o kwotę 54.957,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 57.444.205,57 zł. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 394.882,12 zł i po zmianach wynoszą 61.716.940,39 zł. Planowane przychody zwiększone zostały o 339.925,12 zł i po wprowadzonych zmianach wynoszą 5.220.434,82 zł.

Radni wyrazili również zgodę na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Sławicy.

Kwestię zbycia tych działek radni regulowali już w 2003 podejmując uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych na poszerzenie działek letniskowych w Sławicy oraz w 2011 podejmując uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w Sławicy. Podjęte uchwały zawierały zapisy dotyczące zbycia tych nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych. Część nieruchomości została zbyta w oparciu o wymienione wyżej uchwały. Po zbyciu części działek zmienił się stan faktyczny i prawny (zmiana właścicieli nieruchomości przyległych), który uniemożliwia dalsze zbywanie nieruchomości w oparciu o przedmiotowe uchwały.

Autopoprawką Burmistrza do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036 zrezygnowano z zakupu i montażu ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Powodem decyzji była zmiana warunków dofinansowania  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku ze zmianą uregulowań prawnych radni zostali zobowiązani do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Radni przyjęli również sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 r.