22 lutego. w Świetlicy Wiejskiej w Potrzanowie odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej.

Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Stanisław Janecko na początku spotkania przedstawił Sprawozdanie zrealizowanych zadań rzeczowych i finansowych z zakresu melioracji wodnych w 2021.
Za zaplanowaną w budżecie kwotę 192 570 zł dokonano bieżących i głównych prac melioracyjnych na łącznym obszarze 250 ha, a wartość 181 869,64 zł, co stanowiło 94,44 % budżetu. Niestety, z powodu konieczności wykonania dużej ilości napraw drenarskich, nie wszystkie zadania konserwacji rowów szczegółowych zostały wykonane.

W dalszej części spotkania Kierownik Gminnej Spółki Wodnej w Skokach Krzysztof Woźniak przedstawił zebranym Sprawozdanie z realizacji zadań z udziałem dotacji. Ogółem w 2021 do kasy Spółki wpłynęły następujące kwoty: z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 53 262 zł, z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego – 30 762,10 zł, z Gminy Skoki – 65 000 zł, ze Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – 9 309 zł oraz składki melioracyjne – 122 479,30.
Z przyznanych wszystkich środków wykonano łącznie konserwację  rowów o łącznej długości  14 270 mb oraz naprawy urządzeń drenarskich o łącznej długości 2 585 mb na obszarze 250 ha gruntów.  

Gminna Spółka Wodna w Skokach realizuje również usługi zlecone przez inne podmioty. Do najważniejszych z nich należy utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w pasie gazociągu tranzytowego zlecona w ramach wieloletniej umowy przez Europol Gaz w Warszawie a także prace zlecane przez Urząd Miasta i Gminy Skoki.

Na rzecz miasta w 2021 wykonane zostały roboty awaryjne na rowach będących własnością Gminy Skoki w Jabłkowie,  Lechlinie, Rejowcu i Sławie Wielkopolskiej, udrożnienie i naprawa przepustów drogowych w Lechlinie i Bliżycach oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych przy plaży nad jeziorem Włókna w Potrzanowie, nad stawem w Rejowcu i Szczodrochowie.

Na koniec komisja przedłożyła plan robót na urządzeniach wodno – melioracyjnych do wykonania w 2022 r. , który jednogłośnie został zatwierdzony  przez członków Gminnej Spółki Wodnej. Na zebraniu podjęta została również uchwała o podwyższeniu składki melioracyjnej do kwoty 37 zł od 1 ha gruntów rolnych.

Podczas zebrania Przewodniczący Zarządu zwrócił uwagę na trudną sytuację w sektorze rolnictwa spowodowaną anomaliami pogodowymi, które niosą liczne lokalne podtopienia lub susze. Wobec takiej sytuacji coraz ważniejszą rolę odgrywają prawidłowe stosunki wodne w glebie oraz potrzeby funkcjonowania Spółki Wodnej. Jego zdaniem składki melioracyjne winny być traktowane jako forma obowiązkowa do prawidłowego funkcjonowania całego systemu melioracyjnego.

Głos zabrał też Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos. Podkreślił on istotę funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej na terenie gminy. Ze swojej strony zapewnił Zarząd, że wraz z radnymi zawsze będzie starał się wspierać finansowo Spółkę.

W ostatnich latach niezwykle poważną sprawą stała się ochrona przeciwpowodziowa, melioracje czy prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych. Gminna Spółka Wodna w Skokach, pomimo trudności technicznych, organizacyjnych i finansowych, stara się realizować zamierzone plany i reagować na wszelkie zgłoszenia mieszkańców.

Galeria zdjęć przedstawia zebrane na spotkaniu osoby: