4 listopada 2021 odbyła się 34 sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Radni podjęli jednogłośnie, (15 głosów za) 14 uchwał w sprawie:

 • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 r.
 • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2021-2036.
 • zmiany uchwały nr XXVIII/246/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 18.05.2021 r.  w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 • określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2022.
 • opłaty targowej.
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Roszkówko.
 • przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 • określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół, prowadzonych przez Gminę Skoki oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 110/2, położoną w Rejowcu.
 • wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skoki nieruchomości położonej w Skokach przy ul. Polnej, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 1110/1.
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Polnej.
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy Antoniewskiej (Piła Młyn).

Wprowadzając zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021 zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.155.231,10 zł, do 64.839.157,93 zł. Zmniejszono także dochody budżetu Gminy o kwotę 425.047,22 zł. do  59.460.727,54 zł.

Zmianą uchwały budżetowej przeniesiono realizację zadań na 2022 rok:

 • budowę kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. – Osiedle,
 • modernizację źródła ogrzewania, Skoki ul. Zamkowa 9,
 • zakup urządzeń zabawowych na place zabaw,
 • budowę piłkochwytów/ogrodzeń boisk na terenie Gminy,
 • budowę „Otwartej Strefy Aktywności” przy ul. Szkolnej w Potrzanowie.

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację inwestycji ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, przeniesiono również do realizacji w 2022 roku:

 • budowę wodociągu w Sławicy,
 • przebudowę drogi gminnej w Brzeźnie,
 • przebudowę drogi gminnej Jabłkowo – Pomarzanki.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

 • modernizacja przyłącza energetycznego w budynku komunalnym na ul. Zamkowej 9 w Skokach- szacowany koszt 10.000 zł,
 • podłączenie budynku komunalnego Roszkowo 10 do sieci kanalizacyjnej – szacowany koszt 10.000 zł.

18 maja 2021 r. Rada Miejska Gminy Skoki podjęła Uchwałę Nr XXVIII/246/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu. Jednak z uwagi na istotne zmiany w budżecie gminy, polegające na przeniesieniu części planowanych wydatków majątkowych do realizacji w 2022 roku nie ma potrzeby zaciągania kredytu w pierwotnie planowanej wysokości. W związku z tym na sesji uchwałą rady zmniejszono wysokość kredytu z 4.000.000 zł, do kwoty 3.200.000 zł.

Mając na uwadze zachowanie ładu przestrzennego Radni podjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Roszkówko. Plan obejmu część miejscowości i stanowi obszar 198 ha. Głównym założeniem planu jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie fermy, tak aby zapobiec powstawaniu konfliktów przestrzennych.

Przyjęto również Program współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Program ten określa zasady, zakres i formy współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zapewniając jednocześnie realizację zasad partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę dla władz gminy do dysponowania środkami publicznymi. Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 380 000,00 zł.

Jednakże ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań określi uchwała budżetowa na rok 2022.

Z uwagi na zmianę terminów rozpoznania wniosków złożonych przez nauczycieli w sprawie przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej, podjęto uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół, prowadzonych przez Gminę Skoki oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

15 czerwca 2021 r. Rada Miejska Gminy Skoki podjęła uchwałę nr XXIX/260/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Skokach przy ulicy Polnej, w skład których wchodziła działka 1110/1. W wyniku braku porozumienia właścicieli zamienianych nieruchomości, uchwała nie została wykonana.

Jednakże z uwagi na fakt, że działka 1110/1 została wydzielona w celu uregulowania trasy pasa drogi gminnej, faktyczne już użytkowanej, Rada wyraziła zgodę na nabycie działki przez Gminę Skoki nieruchomości położonej w Skokach przy ul. Polnej, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 1110/1. Natomiast działka nr 1106/4, która miała być zbyta w drodze zamiany, zostanie wystawiona na sprzedaż zgodnie z podjęta uchwałą Rady w tej sprawie.

Radni wyrazili również zgodę na sprzedaż:

 • działki ewidencyjnej o numerze 110/2 o powierzchni 0,5600 ha, położonej w Rejowcu,
 • nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy Antoniewskiej (Piła Młyn) o powierzchni 0,4283 ha. W trakcie inwestycji przebudowy ulicy Antoniewskiej stwierdzono, że część działki numer 1331/2 zajęta jest na ścieżkę rowero-pieszą. Zaszła zatem konieczność uregulowania stanu faktycznego poprzez podział geodezyjny w/w działki.

Radni przyjęli również informację o:

 • wyznaczeniu jednostek organizacyjnych Gminy Skoki zobowiązanych do wykonywania pracy przez skazanych w ramach ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej,
 • analizie oświadczeń majątkowych Burmistrza, Radnych, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych złożonych według stanu na dzień 31.12.2020 r.
 • stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Skoki w roku szkolnym 2020/2021.

Z uwagi na spadek dochodów gminy, rosnące płace minimalne, niedoszacowanie subwencji oświatowej, wzrost opłaty za energię, ceny usług oraz kosztów inwestycji, Radni podjęli decyzję o podniesieniu stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

W kwestii podatku rolnego na rok 2022 r. Rada podjęła uchwałę o obniżeniu ceny 1 kwintala żyta z kwoty 61,48 zł do kwoty 60,00 zł za 1 dt. Jest to cena o 2,93 zł wyższa niż w roku 2021. Podejmując uchwałę w sprawie opłaty targowej Rada wyznaczyła inkasenta Pana Antoniego Kasicę, natomiast dzienne stawki opłaty targowej za sprzedaż na targowisku pozostały bez zmian.

Szczegółowe zestawienie stawek podatkowych obowiązujących w 2022 w tabelach poniżej:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Rodzaj przedmiotu opodatkowaniaStawka
IGRUNTY od 1m2 powierzchni (wyjątek – pkt I.2. od 1 ha) 
1.związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków0,99 zł
2.pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych5,17 zł
3.zabudowane zajęte pod budynki rekreacji indywidualnej (letniskowe) i niezabudowane przeznaczone pod zabudowę letniskową0,54 zł
4.pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego0,40 zł
II.BUDYNKI lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej 
1.mieszkalne0,80 zł
2.a)związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem pomieszczeń zajętych na cele socjalne dla pracowników, magazynowe i garaże22,00 zł
2.b)wyłączone w pkt. 2.a) – zajęte na cele socjalne dla pracowników, magazynowe i garaże21,00 zł
3.zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym12,04 zł
4.związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń5,25 zł
5.pozostałe, w tym: 
a)rekreacji indywidualnej, letniskowe, garaże i budynki gospodarcze usytuowane na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych (z wyłączeniem zamieszkałych na stałe)8,68 zł
b)rekreacji indywidualnej, letniskowe wykorzystywane dla zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych na pobyt stały0,80 zł
c)altany i inne obiekty budowlane położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych8,68 zł
d)garaże pozostałe, gospodarcze i inwentarskie5,80 zł
e)inne, nie wymienione powyżej8,68 zł
III.BUDOWLE – wartość w zł (związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)2 % ich wartości

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Rodzaj przedmiotu opodatkowaniaStawka
1.SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 
a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie675 zł
b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie836 zł
c)powyżej 9 ton do poniżej 12 ton954 zł
 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
1.1dwie osie 
a)nie mniej niż 12 ton do mniej niż 13 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 069 zł
b)nie mniej niż 12 ton do mniej niż 13 ton (zawieszenie inne)1 214 zł
c)nie mniej niż 13 ton do mniej niż 14 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 142 zł
d)nie mniej niż 13 ton do mniej niż 14 ton (zawieszenie inne)1 333 zł
e)nie mniej niż 14 ton do mniej niż 15 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 218 zł
f)nie mniej niż 14 ton do mniej niż 15 ton (zawieszenie inne)1 464 zł
g)nie mniej niż 15 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 318 zł
h)nie mniej niż 15 ton (zawieszenie inne)1 653 zł
1.2.trzy osie 
a)nie mniej niż 12 ton do mniej niż 17 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 128 zł
b)nie mniej niż 12 ton do mniej niż 17 ton (zawieszenie inne)1 347 zł
c)nie mniej niż 17 ton do mniej niż 19 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 214 zł
d)nie mniej niż 17 ton do mniej niż 19 ton (zawieszenie inne)1 466 zł
e)nie mniej niż 19 ton do mniej niż 21 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 287 zł
f)nie mniej niż 19 ton do mniej niż 21 ton (zawieszenie inne)1 581 zł
g)nie mniej niż 21 ton do mniej niż 23 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 362 zł
h)nie mniej niż 21 ton do mniej niż 23 ton (zawieszenie inne)1 671 zł
i)nie mniej niż 23 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 714 zł
j)nie mniej niż 23 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie inne)2 005 zł
k)nie mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 874 zł
l)nie mniej niż 25 ton (zawieszenie inne)2 476 zł
1.3.cztery osie i więcej 
a)nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 362 zł
b)nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie inne)1 653 zł
c)nie mniej niż 25 ton do mniej niż 27 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 876 zł
d)nie mniej niż 25 ton do mniej niż 27 ton (zawieszenie inne)2 448 zł
e)nie mniej niż 27 ton do mniej niż 29 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)2 460 zł
f)nie mniej niż 27 ton do mniej niż 29 ton (zawieszenie inne)2 871 zł
g)nie mniej niż 29 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)2 886 zł
h)nie mniej niż 29 ton (zawieszenie inne)3 164 zł
2.CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY PRZYSTOSOWANY DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z PRZYCZEPA LUB NACZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW 
a)od 3,5 tony do poniżej ton 121 581 zł
 CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY przystosowany do używania łącznie z przyczepa lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
2.1.dwie osie 
a)nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 643 zł
b)nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton (zawieszenie inne)1 859 zł
c)nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 714 zł
d)nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie inne)2 064 zł
e)nie mniej niż 25 ton do mniej niż 31 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 786 zł
f)nie mniej niż 25 ton do mniej niż 31 ton (zawieszenie inne)2 269 zł
g)nie mniej niż 31 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 859 zł
h)nie mniej niż 31 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie inne)2 452 zł
i)nie mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 993 zł
j)nie mniej niż 38 ton (zawieszenie inne)2 567 zł
2.2.trzy osie i więcej 
a)nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 712 zł
b)nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie inne)2 255 zł
c)nie mniej niż 38 ton do mniej niż 40 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 934 zł
d)nie mniej niż 38 ton do mniej niż 40 ton (zawieszenie inne)2 373 zł
e)nie mniej niż 40 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)2 255 zł
f)nie mniej niż 40 ton (zawieszenie inne)3 208 zł
3.PRZYCZEPA LUB NACZEPA, KTÓRA ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ 
a)od 7 ton do poniżej ton 12483 zł
 PRZYCZEPA LUB NACZEPA, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
3.1.jedna oś 
a)nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)527 zł
b)nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton (zawieszenie inne)759 zł
c)nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)588 zł
d)nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie inne)851 zł
e)nie mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)644 zł
f)nie mniej niż 25 ton (zawieszenie inne)952 zł
3.2.dwie osie 
a)nie mniej niż 12 ton do mniej niż 28 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)629 zł
b)nie mniej niż 12 ton do mniej niż 28 ton (zawieszenie inne)1 017 zł
c)nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)820 zł
d)nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 ton (zawieszenie inne)1 142 zł
e)nie mniej niż 33 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 071 zł
f)nie mniej niż 33 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie inne)1 653 zł
g)nie mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 480 zł
h)nie mniej niż 38 ton (zawieszenie inne)2 177 zł
3.3.trzy osie i więcej 
a)nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1.017 zł
b)nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie inne)1 523 zł
c)nie mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym)1 371 zł
d)nie mniej niż 38 ton (zawieszenie inne)2 001 zł
4.AUTOBUS O ILOŚCI MIEJSC DO SIEDZENIA POZA MIEJSCEM KIEROWCY 
a)mniejszej niż 22 miejsca881 zł
b)równej lub wyższej niż 22 miejsca1 949 zł

PODATEK ROLNY

Rodzaj przedmiotu opodatkowaniaStawka
1.GOSPODARSTWO ROLNE – za 1 ha przeliczeniowy150,00 zł
2.DZIAŁKA ROLNA  – za 1 ha fizyczny300,00 zł

PODATEK LEŚNY

Rodzaj przedmiotu opodatkowaniaStawka
1.GRUNTY LEŚNE – za 1 ha fizyczny lasu46,6972 zł

OPŁATA TARGOWA

Dzienna stawka opłaty targowejStawka
1.PRZY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ROLNYCH18,00 zł
2.PRZY SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW POZOSTAŁYCH30,00 zł