Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Skoki w roku szkolnym 2019/2020

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października każdego roku, zobowiązany jest do  przygotowania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Raport taki zawiera szczegółowe informacje za dany rok szkolny, w zestawieniu z danymi z dwóch lat ubiegłych.

Jak można zaobserwować, z roku na rok dochody Gminy Skoki rosną, ale wzrastają również wydatki. Wyższa jest również kwota subwencji oświatowej otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych w danym roku budżetowym, w przeliczeniu na jednego ucznia uczęszczającego do szkół prowadzonych na terenie Gminy Skoki.  Ponieważ zauważalny jest spadek ilości urodzeń w naszej gminie, od kilku lat przygotowywane są plany pracy szkół i przedszkoli, które są dostosowywane do  istniejącej sytuacji demograficznej. Nieustawicznie trwają również prace nad poprawą efektywności organizacyjnej szkół, obniżeniem kosztów kształcenia, ale przede wszystkim podniesieniem poziomu nauczania. Praca ta, co roku, ma swoje odzwierciedlenie w arkuszach organizacyjnych poszczególnych szkół i przedszkoli.

Jeżeli chodzi o naszych najmniejszych mieszkańców gminy, to w roku szkolnym 2019/2020 wychowaniem przedszkolnym objętych było łącznie 445 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wskaźnik uprzedszkolnienia w naszej gminie jest bardzo wysoki i kształtuje się  na poziomie 91 %.

Podkreślić należy, że na terenie Gminy Skoki działają aż cztery przedszkola, w tym dwa publiczne i dwa niepubliczne, które zapewniają miejsca dla wszystkich chętnych rodziców dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Więcej i bardziej szczegółowych informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Skoki można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.skoki.nowoczesnagmina.pl  w zakładce „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych”, gdzie odsyłam wszystkich zainteresowanych.