Na podstawie danych pochodzących ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – według stanu na 9 listopada br. liczba mieszkańców wynosi  8200 osób, natomiast zgodnie z Ewidencją Ludności na terenie Gminy Skoki zameldowanych jest 9641 osób.

W związku z powyższym przystępujemy do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zakresie liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Skoki.

Weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeprowadzana jest w oparciu o dane zgromadzone w Ewidencji Ludności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Urząd  wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Apelujemy do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali się do Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych zmiany liczby osób zamieszkujących lokale powinni zgłaszać do swoich zarządców. Deklaracje można złożyć w Urzędzie, wysłać pocztą lub za pomocą Platformy Komunikacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach https://eurzad.gmina-skoki.pl/

W przypadku tych nieruchomości, w których nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj. nowe meldunki, urodzenia, wprowadzenie się nowych osób niezameldowanych, powrót z zagranicy czy studiów itp.), należy pamiętać, aby złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do pobrania: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłat