Nowa droga w Bliżycach

Przy finansowym wsparciu Województwa Wielkopolskiego dobiega końca budowa nawierzchni drogi, zapewniającej rolnikom dogodny dojazd do gruntów rolnych. Odcinek drogi o długości ok. 930m o nawierzchni bitumicznej, wraz z umocnionymi poboczami  z kruszywa kamiennego oraz częściowo ściekiem korytkowym odprowadzającym wodę powierzchniową, będzie kosztował 834.970,15 zł.

Na inwestycję Marszałek Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację celową w wysokości 217.600 zł.

Mieszkańcy wsi od lat zgłaszali potrzebę utwardzenia nawierzchni drogi niszczonej przez pojazdy i ciężki sprzęt rolniczy. Gruntowa nawierzchnia drogi na krótko reagowała na próby jej równania i formowania.

Dlatego zdecydowano o konieczności jej przebudowy poprzez ułożenie dywanika asfaltowego na podbudowie z kruszywa kamiennego i warstwy odsączającej z piasku.

Jesteśmy przekonani, że nowa droga służyć będzie mieszkańcom wsi Bliżyce przez długie lata.

 


Ulica Dolna, Bliska i cz. Falista w Skokach w trakcie przebudowy

Ulica Dolna, Bliska i cz. Falista w SkokachZaplanowane na 11 października br. ostatnie w tym roku  postępowanie  przetargowe pozwoliło wybrać wykonawcę przebudowy ulic.

Na ogłoszony przetarg wpłynęły 3 oferty z cenami wynoszącymi  odpowiednio 837.000,01 zł, 1.371.168,74 zł i 1.520.179,69 zł. Po sprawdzeniu kompletności złożonych ofert wybrano wykonawcę przebudowy ulic, którym została firma TOM-BRUK z Mieściska, oferująca najtańszą ceną. Po zawarciu umowy z wykonawcą w dniu 5 listopada br. niezwłocznie przekazano również plac budowy. Zakończenie formalności przetargowych pozwoliło wykonawcy zgromadzić materiały budowlane i przystąpić do prac ziemno – montażowych związanych z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W dalszej kolejności nastąpi budowa nawierzchni jezdni z kostki betonowej. Łączna nawierzchnia utwardzonych dróg wyniesie ok. 3.000 m2.. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych umożliwiających kontynuację prac budowlanych planowane jest zakończenie inwestycji jeszcze w br. Realizacja inwestycji poprawi warunki komunikacyjne oraz zakończy zalewanie po obfitych opadach przyległych posesji do ul. Dolnej w Skokach. 


Budowa odwodnienia przy ulicy Borówiec i Skockiej w Potrzanowie jeszcze w tym roku

Przeprowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę prac związanych z budową odwodnienia przy ulicy Borówiec i Skockiej w Potrzanowie. Zostało nim Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe z miejscowości Cieśle, z którym Gmina Skoki zawarła umowę na kwotę 69.240,40 zł. Zainteresowanych wykonaniem tego zadania było 6 firm, najdroższa oferta została skalkulowana na kwotę 156.835,43 zł. Prace odwodnieniowe winny być zakończone do połowy grudnia br.


Remont mostu w Potrzanowie dobiega końca

Firma WBR-SERWIS z miejscowości Pakszyn kończy remont  mostu na cieku wodnym Dzwonówka, w ciągu drogi gminnej Sława Wlkp. – Potrzanowo. Prace remontowe przebiegają zgodnie z wyznaczonym terminem w zawartej umowie. Zostały wykonane kompleksowo wszystkie prace związane z wykonaniem izolacji, zabezpieczeniem antykorozyjnym i ułożeniem nawierzchni bitumicznej na powierzchni mostu.

W końcowym etapie prac nastąpi montaż nowej balustrady ochronnej oraz naprawa skarp. Skutkuje to również przywróceniem ruchu drogowego, po miesięcznej przerwie na tym ciągu komunikacyjnym. Koszt prac remontowych to kwota 110.125,31 zł.