Po wyborach samorządowych, które odbyły się 21 listopada skład rady zmienił się o trzech nowych radnych. Obecny skład przedstawia się następująco:

 • Elżbieta Berendt
 • Franciszek Deminiak
 • Jerzy Dembiński
 • Stanisław Janecko
 • Stanisław Kaniewski
 • Maria Kozłowska
 • Zbigniew Kujawa
 • Jolanta Sawińska
 • Arkadiusz Sommerfeld
 • Wiesława Surdyk-Fertsch
 • Leszek Tyl
 • Michał Rosik
 • Antoni Wiśniewski
 • Roman Witek
 • Małgorzata Zaganiaczyk

Nowa Rada Miejska Gminy Skoki na czele z ponownie wybranym Burmistrzem Tadeuszem Kłosem swoją pracę oficjalnie rozpoczęła 30 listopada na I Sesji kadencji 2010-2014. Sesję poprzedziło rozdanie zaświadczeń o wyborze na radnych i burmistrza wręczonych przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Skokach panią Wiesławę Hauke.

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym sesję otworzył najstarszy wiekiem Radny Roman Witek, stwierdził obecność wszystkich radnych oraz poprosił wszystkich obecnych o powstanie i wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego. Następnie zgodnie z wspomnianą ustawą, która mówi, że radny przed przystąpieniem do wykonania mandatu radnego składa ślubowanie Roman Witek odczytał treść „Roty ślubowania”, a najmłodsza Radna Małgorzata Zaganiaczyk odczytała alfabetycznie nazwiska radnych, a każdy wyczytany odpowiadał „ślubuję” z możliwością dodania „Tak mi dopomóż Bóg”.

Po przedstawieniu porządku obrad przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. W tajnym głosowaniu Przewodniczącym rady został ponownie radny Zbigniew Kujawa, a Wiceprzewodniczącą także ponownie radna Wiesława Surdyk-Fertsch. Pierwszą sesję zakończyło sprawozdanie Burmistrza ze stanu gminy.

II Sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki miała miejsce 2 grudnia. Podczas sesji nastąpiło zaprzysiężenie Burmistrza złożone wobec Rady. Radni wybrali także składy komisji, i tak ustalono:
Komisja Finansów, Rozwoju Gminy i Komunikacji, do której zakresu działań należy w szczególności:
– gospodarka finansowa gminy,
– kierunki rozwoju gminy,
– promocja gminy,
– drogownictwo i komunikacja.
– inne zadania określone w statucie i ustawie o samorządzie gminnym.

1. Berendt Elżbieta – przewodnicząca komisji
2. Deminiak Franciszek – członek
3. Janecko Stanisław – członek
4. Kujawa Zbigniew – członek
5. Sommerfeld Arkadiusz – członek

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Inwentaryzacji, do której zakresu działań należą w szczególności:
– problemy produkcji roślinnej i zwierzęcej,
– fundusze pomocowe dla rolnictwa,
– zadania związane z gospodarką wodno-ściekową,
– zadania związane z gospodarką komunalną i mieszkaniową,
– zadania z zakresu ochrony środowiska i porządku publicznego,
– przygotowywanie i zatwierdzanie dokumentów umożliwiających przekazanie przez wojewodę majątku na rzecz gminy.
– inne zadania określone w statucie i ustawie o samorządzie gminnym.

1. Kozłowska Maria – przewodnicząca Komisji
2. Dembiński Jerzy – członek
3. Kaniewski Stanisław – członek
4. Tyl Leszek – członek
5. Witek Roman – członek

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji, do której zakresu działań należy w szczególności:
– szkolnictwo i oświata oraz wychowanie przedszkolne,
– ochrona zdrowia,
– opieka społeczna i sprawy socjalne,
– kultura, w tym biblioteka gminna, świetlice wiejskie i ochrona zabytków.
– kultura fizyczna, wypoczynek, sport i turystyka oraz rekreacja
– inne zadania określone w statucie i ustawie o samorządzie gminnym.

1. Sawińska Jolanta – przewodnicząca Komisji
2. Surdyk – Fertsch Wiesława – członek
3. Rosik Michał – członek
4. Wiśniewski Antoni – członek
5. Zaganiaczyk Małgorzata – członek

Podczas sesji ustalono także skład Komisji Rewizyjnej:
1. Janecko Stanisław – przewodniczący Komisji
2. Dembiński Jerzy – członek
3. Kaniewski Stanisław – członek
4. Wiśniewski Antoni – członek
5. Witek Roman – członek

Wybrano także przedstawiciela i zastępce przedstawiciela Gminy Skoki do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Przedstawicielem została ponownie pani Wiesława Surdyk-Fertsch, a zastępcą pani Małgorzata Zaganiaczyk.

Podczas sesji radni ustalili także wysokość wynagrodzenia dla burmistrza oraz diety dla radnych.

Szczegółowe protokoły z przebiegu sesji dostępne będą w najbliższym czasie na stronie BIP pod adresem: http://skoki.nowoczesnagmina.pl/