Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Gminy powinna do końca roku uchwalić budżet na rok następny. Tak też się stało na ostatniej w 2018 Sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki 28 grudnia.

Projekt budżetu poparły stałe komisje Rady. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała  pozytywną opinię oceniając jego poprawność pod kątem formalnym oraz rachunkowym. Rada Miejska Gminy Skoki jako organ stanowiący podjęła uchwałę budżetową jednogłośnie 15 głosów za, uwzględniając autopoprawki Burmistrza.

Realizacja budżetu należy do kompetencji Burmistrza.

W przyszłym roku dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 47.677.702 zł, natomiast wydatki na rok 2019 w kwocie 53.910.813,87zł. Deficyt budżetowy to kwota 6.233.111,87 zł. Na inwestycje zaplanowano 9.553.760 zł, co stanowi blisko 18% zaplanowanych wydatków.

Należy jednak pamiętać, że plany planami, a życie życiem. Budżet gminy nie jest sztywny i ulega modyfikacją w ciągu roku. Budżet i jego zmiany można śledzić na Biuletynie Informacji Publicznej gminy Skoki.